Naj­slav­ni­ji ba­let­ni kla­sik “La­bu­đe jezero” uži­vo iz Bolj­šoj te­atra - u ki­ni­ma u Za­gre­bu i Spli­tu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Lju­bi­te­lji vr­hun­skog ba­le­ta uži­va­ju u “te­le­por­ta­ci­ji” u slav­ni mo­skov­ski Bolj­šoj te­atar pu­tem pri­je­no­sa uži­vo u ki­ni­ma. Na­kon blag­dan­skog “Ora­ša­ra” sti­že “La­bu­đe jezero” Pe­tra Ilji­ča Čaj­kov­skog, u iz­rav­nom pri­je­no­su 25. si­ječ­nja, u ki­ni­ma Ci­ne­plexx Cen­tar Kap­tol u Za­gre­bu i Ci­ne­plexx City Cen­ter one Split. U omi­lje­noj ro­man­tič­noj baj­ci o prin­cu i že­ni-la­bu­di­ci ko­ja če­ka pra­vu lju­bav ka­ko bi se os­lo­bo­di­la prok­let­stva zlog ča­rob­nja­ka, u ulo­zi Odet­te/ Odi­le nas­tu­pa pri­ma­ba­le­ri­na Sve­tla­na Zak­ha­ro­va a prin­ca Si­eg­fri­eda ple­še no­va zvi­jez­da De­nis Rod­kin, www.ci­ne­plexx.hr

Ba­let­ne baj­ke iz Bolj­šoj te­atra pri­ka­zu­ju se u iz­rav­nom pri­je­no­su u ki­ni­ma di­ljem svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.