Vi­kend dje­čjeg te­atra u City Cen­te­ru one

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Ne pro­pus­ti­te s va­šim naj­mla­đi­ma uži­va­ti u za­bav­nim, in­te­rak­tiv­nim pred­sta­va­ma na Vi­ken­du dje­čjeg te­atra. Ove su­bo­te i ne­dje­lje City Cen­ter one Za­greb East i Split pre­tva­ra­ju se u ča­rob­nu zem­lju, pa će dje­ca s ti­gri­ćem To­bi­jem oti­ći u Afri­ku; vi­dje­ti kak­va je zbr­ka snaš­la Snjež­nog ča­rob­nja­ka; bi­ti dio ve­se­log gra­da ko­ji se na­la­zi na obla­ci­ma; kroz ples i pje­smu na­uči­ti ka­ko se po­na­ša­ti u pro­me­tu te ka­ko bi­ti vri­je­dan kao mrav i bez­bri­žan po­put cvrč­ka. Vi­kend dje­čjeg te­atra odr­žat će se i u City Cen­te­ru one West Za­greb, 31. si­ječ­nja i 1. ve­lja­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.