Kla­uno­vi­dok­to­ri do­no­se osmi­jeh dje­ci u bol­ni­ca­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Us­pješ­no je za­vr­še­na akcija “Do­ne­si­te i vi osmi­jeh u bol­ni­ce” ko­ju su tvrt­ke Hen­kel i Kon­zum po­kre­nu­le u pro­sin­cu 2014. ka­ko bi po­dr­ža­li kla­uno­ve­dok­to­re iz Udru­ge CR­VE­NI NOSOVI kla­uno­vi­dok­to­ri da po­ve­ća­ju broj re­dov­nih po­sje­ta dje­čjim odje­li­ma Kli­nič­kog bol­nič­kog cen­tra Za­greb i Pe­di­ja­trij­ske kli­ni­ke Kli­nič­kog cen­tra Uni­ver­zi­te­ta u Sa­ra­je­vu. Pred­stav­ni­ci Hen­ke­la i Kon­zu­ma uru­či­li su pred­sjed­ni­ci Udru­ge Mla­den­ki Ma­je­rić do­na­ci­ju u iz­no­su od 42.684,08 ku­na. Na­kon blag­dan­skog uži­va­nja u hra­ni mno­gi su za­po­če­li s di­je­ta­ma, no to ni­je raz­log za odus­ta­ja­nje od naj­o­mi­lje­ni­jeg zim­skog je­la - sar­me. Uz PIK mi­je­ša­no mlje­ve­no me­so Lig­ht 450 gra­ma mir­no mo­že­te uži­va­ti u zim­skim spe­ci­ja­li­te­ti­ma, jer sadrži čak 50 pos­to ma­nje mas­no­će ne­go stan­dard­no PIK mi­je­ša­no mlje­ve­no me­so. Ši­rok iz­bor PIK mlje­ve­nih me­sa pru­ža be­sko­nač­ne mo­guć­nos­ti u kre­ira­nju naj­raz­no­vr­s­ni­jih mes­nih de­li­ci­ja. U za­gre­bač­koj pro­da­va­oni­ci za­či­na Ha­ri­ssa mo­gu se na­ći eko­lo­ški, bez­glu­ten­ski pro­izvo­di od đum­bi­ra na­gra­đi­va­nog ame­rič­kog bren­da The Gin­ger Pe­ople. Po tra­di­ci­onal­nom obi­telj­skom re­cep­tu pri­prem­lje­ni su si­rup od đum­bi­ra – iz­vr­stan za slas­ti­ce ali i pe­če­nje; pas­ta od đum­bi­ra ide­al­na za pri­pre­mu dre­sin­ga i uma­ka; uki­se­lje­ni lis­ti­ći đum­bi­ra ko­ji od­lič­no pri­ja­ju kao do­da­tak su­shi­ju, svje­žim sa­la­ta­ma ili sen­dvi­či­ma. Na www.le­do.hr otvo­ren je no­vi Re­tro na­tje­čaj u ko­je­mu po­tro­ša­či do 29. 1. 2015. mo­gu gla­sa­ti za je­dan od tri naj­o­mi­lje­ni­ja Le­do­va “sta­ra” sla­do­le­da, a onaj ko­ji pri­ku­pi naj­vi­še gla­so­va po­no­vo će se na­ći u Le­do­vim škri­nja­ma. U iz­bo­ru su Silk Milk (sla­do­le­da od va­ni­li­je sa so­som od ja­go­de, pre­li­ven ka­kao pre­lje­vom s po­si­pom s ko­ma­di­ći­ma lješ­nja­ka), Ma­ta­dor (sla­do­led od čo­ko­la­de pre­li­ven ka­kao pre­lje­vom s po­si­pom od ko­ma­di­ća lješ­nja­ka) i sla­do­led Bo­rov­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.