SKU­PO­CJE­NI DI­ZAJN I LUK­SUZ NA­DO­MAK RU­KE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Urar­ski brend Van Cle­ef & Ar­pels pred­sta­vio je mo­del svo­ga sa­ta Ca­de­nas. Ri­ječ je o mo­de­lu iz 1935. go­di­ne u sre­br­noj ili zlat­noj ver­zi­ji, ali u ne­što mo­der­ni­joj i zna­čaj­no skup­ljoj va­ri­jan­ti jer je sa­da op­to­čen di­ja­man­ti­ma. Ia­ko mu se ci­je­na još ne zna, sat in­s­pi­ri­ran zmi­ja­ma, toč­ni­je sa dva zmi­jo­li­ka lan­ca, pra­va je sen­za­ci­ja za sve za­ljub­lje­ni­ke u modne do­dat­ke ko­ji ot­ku­ca­va­ju vri­je­me. Sat Ca­de­nas ide­alan je dar za Va­len­ti­no­vo, no sa­mo ako ste sprem­ni iz­dvo­ji­ti vi­šez­na­men­kas­ti nov­ča­ni iz­nos.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.