Pje­va­či­ca gru­pe ‘pa­vel’, an­to­ni­ja mat­ko­vić no­vo je li­ce na glaz­be­noj sce­ni, sto­ga se sa­vr­še­no uk­lo­pi­la

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Hrvatski Dizajn -

pa­nje. Kad ra­di­mo, ne os­tav­lja­mo mno­go mjes­ta im­pro­vi­za­ci­ji. Mo­žda je do­sad­no o to­me go­vo­ri­ti, ali od­lič­no je za po­sao – ka­žu Tomislav i Mar­ko. A su­de­ći po do­sa­daš­njim na­gra­da­ma, i re­vi­jal­ni dio pos­la ide im od­lič­no. U nji­ho­voj pr­voj kam­pa­nji po­zor­nost je pri­vuk­la i gra­fič­ka obra­da fo­to­gra­fi­ja. – Gra­fič­ka obra­da lo­gič­no je de­ri­vi­ra­na iz sa­me ko­lek­ci­je, kro­je­va, si­lu­eta i ase­so­ara ko­ji su u njoj. Kao re­fe­ren­ci­ja pos­lu­žio je film “Iris” Bar­nabyja Ro­pe­ra. Re­za­nje je čak ma­nje fo­to­gra­fi­ja­ma do­da­lo po­mak, još je je­dan raz­log što sve to iz­gle­da od­lič­no – objas­ni­li su Tomislav i Mar­ko. A na­kon iz­vr­s­ne pr­ve ko­lek­ci­je i kam­pa­nje, želj­no oče­ku­je­mo de­bi na pis­ti Cro A Por­te­ra.

Po­bjed­nič­ka ko­lek­ci­ja u stu­de­nom 2014. na Fa­shi­on In­cu­ba­to­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.