Okrep­lju­ju­ća mi­ris­na uži­van­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Opuštajući Ritual -

‘Upij­te’ no­vu ener­gi­ju iz ugod­nih mi­ri­sa ci­tru­sa, la­van­de, badema, ru­že, vo­ća...

Važ­nu ulo­gu u ku­pa­nju ima­ju mi­ri­si ko­ji od­lič­no “po­ja­ča­va­ju” okrep­lju­ju­ći uči­nak. La­van­da fi­no umi­ru­je i urav­no­te­žu­je, a ako nis­te sklo­ni “re­skim” mi­ri­si­ma, umi­ru­ju­ći su i oni slatki po­put badema, vanilije, vo­ća... Ci­tru­si po­di­žu ener­gi­ju, a čis­tu sen­zu­al­nost do­no­se

mi­ri­si ru­že i ja­smi­na... Ulj­ne kup­ke pre­po­ru­ču­ju se pri­je sve­ga za su­hu i osjet­lji­vu ko­žu, a za de­tok­si­ka­ci­ju or­ga­niz­ma iz­vr­s­ne su sol­ne kup­ke. Za­bav­ni su “bom­bon­či­ći” kup­ke u obli­ku cvje­ti­ća, koc­ki­ca...

yves roc­her Pje­nu­ša­ve koc­ke za ku­pa­nje mi­ri­šu na ma­li­nu, bre­sk­vu, ku­pi­nu, va­ni­li­ju... (sva­ka 11,90 kn, www.yves-roc­her. com.hr)

l’occitane Bo­ga­ta kup­ka s mli­je­kom od ka­ri­te maslaca (170,20 kn, L’Occitane)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.