Luk­suz je zna­ti što vo­liš!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Da­nas 64-go­diš­nji Cli­ve Chris­ti­an je 1978. kao dizajner ku­hi­nja po­kre­nuo Cli­ve Chris­ti­an Fur­ni­tu­re ku­piv­ši dvo­rac iz 19 st. u Che­shi­reu u ko­jem je iz­ra­đi­vao vik­to­ri­jan­ske ku­hi­nje. Tr­ži­šte je “laj­ka­lo“i on je ku­pio po­gon ka­ko bi mo­gao per­so­na­li­zi­ra­ti svo­je pro­izvo­de. Kra­jem 90-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća če­tve­ro­go­diš­nja dje­voj­či­ca Vic­to­ria pro­na­la­zi u svo­me do­mu, malu, ze­le­nu vik­to­ri­jan­sku bo­či­cu s par­fe­mom ra­đe­nim za kra­lji­cu Vic­to­riu. Taj mi­ris se usko­ro zo­ve “1872“po go­di­ni nas­tan­ka i no­si kra­ljev­sku kru­nu iz to­ga do­ba kao znak po­seb­ne paž­nje ko­ju je sa­ma kra­lji­ca uka­za­la bri­tan­skoj par­fu­me­ri­ji, a ko­ju je otac ma­le Vic­to­rie, Cli­ve s po­čet­ka, ot­ku­pio i vra­tio u po­sao s fi­lo­zo­fi­jom ko­ja ka­že, naj­bo­lja kva­li­te­ta u svim ka­te­go­ri­ja­ma. U to vri­je­me nje­go­ve ku­hi­nje već pre­la­ze ci­je­nu od 1 mil. fun­ti, Ko­li­či­nu i eg­zo­tič­nost sas­to­ja­ka u “1872” go­to­vo da je ne­pris­toj­no na­bra­ja­ti jer je to cvjet­na pri­ča u ko­joj za is­ti­ski­va­nje jed­ne ka­pi nek­ta­ra tre­ba 200 ru­ža. Mu­ški “1872“kre­irao je Ge­za Sc­ho­en, a po kom­po­zi­ci­ji rek­lo bi se da je ura­dak po za­da­noj te­mi nas­tao iz­rav­no pod utje­ca­jem umjet­nič­ke plat­for­me Jo­seph Be­uys-a. Ov­dje ne nalazimo kla­sič­nu pi­ra­mi­du već bi pri­je mo­gli go­vo­ri­ti o kva­dra­tu, mo­žda čak i ol­fak­tor­noj koc­ki, gdje se fo­kus se­li kroz pros­tor. Traj­nost du­ža i od 24 sa­ta ne tre­ba ču­di­ti, kao ni in­ten­zi­tet i du­bi­na ko­ja je svoj­stve­na svim Cli­ve­ovim par­fe­mi­ma. Nje­go­va eks­pre­siv­na kći Vic­to­ria, re­ći će da je i nji­ho­va us­pješ­ni­ca “No 1“bla­go­dat luk­su­za, dok pot­pu­no ne­bri­tan­ski go­to­vo u sti­lu Bi­ze­to­ve Car­men, le­pe­zom ras­tje­ru­je u zrak pos­pre­jan par­fem. “No 1“po­sve­ćen je kralj­ci Vic­to­rii i nje­zi­nu vo­lje­nom Al­ber­tu od­nos­no slav­lju lju­ba­vi že­ne i mu­škar­ca. “No1” se pro­izve­de sa­mo u 1000 bo­či­ca go­diš­nje, sto­ga su lis­te če­ka­nja po­du­že. Uz to što je s naj­rje­đim sas­toj­ci­ma, po Gu­ine­ssu je naj­skup­lji par­fem na svi­je­tu. Ara­bij­ski ja­smin, naj­rje­đi par­fem­ski sas­to­jak - nje­gvo je sr­ce. 2006. kre­iran je “Im­pe­ri­al Ma­jes­ty“u edi­ci­ji od 10 pri­mje­ra­ka, po­la li­tre “No1“smje­šte­no je u naj­fi­ni­je bru­še­nu bo­cu od Bac­ca­rat kris­ta­la, s 5-ka­rat­nim bi­je­lim di­ja­man­tom i 18 ka­rat­nim zlat­nim gr­lom. Svi­la ali i kris­tal­ni za­tva­ra­či bo­ca su ne­izos­tav­ni ele­ment svih CC par­fe­ma, jer čis­ti par­fem ko­ji se u nji­ma na­la­zi, a ko­ji mo­že bi­ti na­ni­jet na ko­žu pu­tem kris­ta­la, pri svo­me bri­sa­nju ko­ris­ti svi­lu kao naj­slič­ni­ju po­vr­ši­nu na­šoj ko­ži. Zgod­na di­gre­si­ja od­no­si se na bo­lje poz­na­va­te­lje dra­gu­lja, ko­ji će s la­ko­ćom iz­ra­ču­na­ti da je kod kup­nje ovog ko­lek­ci­onar­skog pro­izvo­da par­fem i kris­tal bes­pla­tan. Za bu­du­ću kra­lji­cu en­gle­ske Cat­he­ri­ne već je na­prav­lje­na po­seb­na kris­tal­na edi­ci­ja, i za mu­ža Vi­il­li­am-a ta­ko­đer. Cli­ve Chris­ti­an je svo­joj kće­ri još kao dje­voj­či­ci go­vo­rio: gle­daj znak/brend bi­lo da se ra­di o odje­ći, autu, na­ki­tu ili par­fe­mu i od­lu­či pr­vo da li ti se svi­đa, a on­da po­gle­daj ci­je­nu. Za­tim od­lu­či mo­žeš li si to pri­ušti­ti i na ko­ji na­čin. Luk­suz je zna­ti što vo­liš!

Cli­ve Chris­ti­anov

par­fem 1872 po­sve­ta je kralj­ci Vik­to­ri­ji i nje­zi­nim par­fu­me­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.