GA­LI IZ STRI­PA U DO­MA­ćIM KI­NI­MA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Event -

Odr­ža­na je sve­ča­na pre­mi­je­ra fil­ma “As­te­rix: Grad bo­go­va”. Me­đu odu­šev­lje­nom pu­bli­kom mo­gla su se uoči­ti broj­na poz­na­ta li­ca po­put onih Re­na­te Kon­čić Mi­nee, Jas­ne Pa­lić-Pi­cu­ka­rić, Alek­san­dra Kos­ta­di­no­va, Re­nea Bi­to­raj­ca, Sanje Ma­rin-Ož­bolt, Mir­ja­ne Mi­ku­lec, Bi­an­ce Mat­ko­vić... Svi oni, za­jed­no s naj­mla­đim čla­novi­ma svo­jih obi­te­lji, doš­li su pr­vi gle­da­ti ekra­ni­za­ci­ju jed­ne od naj­poz­na­ti­jih epi­zo­da slav­no­ga stri­pa “As­te­rix i Obe­lix”.

Re­na­ta Kon­čić Mi­nea na ki­no­pre­mi­je­ru doš­la je s ko­le­gi­com Jas­nom Pa­lić-Pi­cu­ka­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.