Za­ba­va u Mi­la­nu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Za vri­je­me Fa­shi­on We­eka pro­te­že se i na uli­ce. Evo An­de Del­lo Ru­sso ka­ko ska­ku­će

Uoči tjed­na mo­de Mi­la­no jed­nos­tav­no pro­c­vje­ta zbog ne­vje­ro­jat­ne do­ze šar­ma, ele­gan­ci­je i žens­tve­nos­ti ko­ja vla­da nje­go­vim uli­ca­ma. U svo­jim naj­bo­ljim stil­skim iz­da­nji­ma že­le se po­ka­za­ti ured­ni­ci, no­vi­na­ri, ma­ne­ken­ke i dizajneri, lju­bi­te­lji mo­de te poz­na­te oso­be. Me­đu nji­ma je bi­la i re­do­vi­ta goš­ća mod­nih tje­da­na, ured­ni­ca ja­pan­sko­ga Vo­gu­ea An­na Del­lo Ru­sso ko­ja uvi­jek pri­vu­če po­zor­nost svo­jim ose­buj­nim oda­bi­rom odje­će. U sva­kom slu­ča­ju, Ta­li­jan­ke vo­le li­je­po, ele­gant­no i tren­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.