I vr­lo do­bro pos­lu­je. Dizajner ko­ji je ca­su­al odje­ću uči­nio svjet­skim tren­dom to zas­lu­žu­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Trendovi S Pista - AN­DREA ŠI­RO­KI, LA­NA BIžELJ - RI­JE­čI SLI­KE

Tvrt­ku su kra­jem 2000-ih za sa­mo 1,6 mi­li­jar­di do­la­ra ot­ku­pi­la dvo­ji­ca Hil­fi­ge­ro­vih europ­skih di­rek­to­ra. Dras­tič­nim i smi­onim po­te­zi­ma (dig­nu­li su, iz­me­đu os­ta­log, ci­je­ne) do 2013. tvrt­ku su ne sa­mo di­gli na no­ge, ne­go je te go­di­ne obo­ri­la i re­kord u zaradi. No da ne bi­smo o ame­rič­kom di­zaj­ne­ru raz­miš­lja­li kao o pro­pa­lom biz­ni­sme­nu, tre­ba se pri­sje­ti­ti nje­go­vih naj­slav­ni­jih mod­nih tre­nu­ta­ka. Hil­fi­ge­ro­va je pri­ča o us­pje­hu le­gen­dar­na, a po­če­la je 60-ih go­di­na, go­to­vo “ša­ner­ski”. Ni­je tu bi­lo po­ma­ga­nja u ta­ti­nu kro­jač­kom sa­lo­nu ni fas­ci­na­ci­je maj­či­nim pre­kras­nim ha­lji­na­ma od naj­ra­ni­jeg dje­tinj­stva. Tom­my se ro­dio u mno­go­broj­noj (de­ve­te­ro dje­ce) i obič­noj obi­te­lji (ma­ma me­di­cin­ska ses­tra, ta­ta zla­tar) u gra­di­ću El­mi­ri u dr­ža­vi New York. U ško­li je bio pro­sje­čan, a o sport­skim us­pje­si­ma ni­je bi­lo ni go­vo­ra jer je bio pre­ni­zak. Za­to mu je ško­lo­va­nje br­zo do­sa­di­lo. Za­pos­lio se u tr­go­vi­ni, op­se­siv­no slu­šao plo­če rock-glaz­be i ma­štao da i sam jed­nog da­na bu­de po­put Mic­ka Jag­ge­ra. Nje­go­vu pr­vom is­ko­ra­ku pre­ma mo­di ku­mo­vat će ti­nej­džer­ska že­lja da se odi­je­va po­put svo­jih glaz­be­nih ido­la i že­lja da zaradi. Ka­ko se u El­mi­ri ta­da ni­su mo­gle ku­pi­ti tra­pe­ri­ce ni po­seb­no po­želj­ne trapezice, Tom­my je od­la­zio u New York, ku­pio bi go­mi­lu pa­ri hla­ča i pre­pro­da­vao ih u rod­nom gra­di­ću. Po­sao je do­bro išao pa je usko­ro otvo­rio du­ćan “The Pe­ople’s Pla­ce” u ko­jem je uz tra­pe­ri­ce pro­da­vao i svi­je­će, tamjan, hi­pi­jev­ske po­trep­šti­ne... Tr­go­vi­nu u El­mi­ri 1972. uni­šti­la je po­pla­va, no Tom­my je do svo­je 26. u New Yor­ku već imao se­dam tr­go­vi­na, a kli­jen­ti su uglav­nom bi­li stu­den­ti. Ni­je bio ško­lo­vani dizajner, no po­ma­lo je, pro­da­ju­ći i jak­ne i pr­s­lu­ke, po­čeo i sam ski­ci­ra­ti. Ku­pio bi i ma­te­ri­jal i sve od­nio kro­ja­či­ci ko­ja bi pre­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.