DU­BRO­VAč­KA ROŽATA U GLA­MU­ROZ­NOM IZ­DA­NJU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

6 ja­ja, 120 g še­će­ra, 600 g še­će­ra za ka­ra­mel, 1/2 l mli­je­ka, li­ker od ru­že, po­la šta­pi­ća od vanilije, 2 dl slat­kog vrh­nja, ša­ka gro­žđi­ca, uše­će­re­ne ko­ri­ce naranče ili ne­ko­li­ko

ma­ka­ro­na od badema

Pri­pre­ma:

Pro­ku­haj­te mli­je­ko i va­ni­li­ju. U po­seb­noj po­su­di iz­mi­je­šaj­te ja­ja i še­ćer. Ohla­đe­no mli­je­ko do­daj­te smje­si. Ne­pres­ta­no mi­je­šaj­te, pa­zi­te da se ne stva­ra pje­na na po­vr­ši­ni. Pre­os­ta­li še­ćer ka­ra­me­li­zi­raj­te i oblo­ži­te ka­lup ve­će zdje­le ili vi­še ma­njih. U ta­ko oblo­že­ne po­su­di­ce iz­lij­te pri­prem­lje­nu smje­su i pre­mjes­ti­te lim s to­plom vo­dom, tzv. bag­no­ma­ri­ju. Sve sta­vi­te u peć­ni­cu za­gri­ja­nu na 120°C da se kre­ma sku­ha i stis­ne. Kad je smje­sa na­po­la stis­nu­ta, u sre­di­nu zdje­le do­daj­te gro­žđi­ce ko­je ste pret­hod­no ‘na­pi­li’ u li­ke­ru od ru­že. Po­ja­čaj­te tem­pe­ra­tu­ru na 160°C i os­ta­vi­te da se do kra­ja is­pe­če, što zna­či da se smje­sa mo­ra do kra­ja stis­nu­ti. Iz­va­di­te ro­za­tu iz peć­ni­ce i dok je još to­pla pre­lij­te je ras­top­lje­nim ka­ra­me­lom. Ukra­si­te je aran­ci­ni­ma ili ser­vi­raj­te uz fi­ne, njež­ne ma­ka­ro­ne od badema, s ma­lo kre­me od vanilije. Pri­pa­zi­te s do­da­va­njem oku­sa ka­ko ne bi za­sje­ni­li ovu tra­di­ci­onal­nu slas­ti­cu du­bro­vač­kog kra­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.