Cvrkut ka­zalj­ki

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Sa­to­vi s pti­či­ca­ma švi­car­skog urar­skog brenda Jaqu­et Droz pos­ta­li su hit

Mo­del sa­ta “Bird Re­pe­ater” tre­nu­tač­no je je­dan od naj­tra­že­ni­jih sa­to­va u svi­je­tu, a za­ljub­lje­ni­ke u ručne sa­to­ve osvo­jio je pa­ž­lji­vo i ruč­no iz­ra­đe­nim de­ta­lji­ma s mo­ti­vi­ma pti­ca. Ok­vir je iz­ra­đen od 18-ka­rat­nog bi­je­log i cr­ve­nog zla­ta, a tre­ba­lo je čak dvi­je go­di­ne da pr­vi mo­del bu­de za­vr­šen. Sat či­ji me­ha­ni­zam po­kre­će i pti­ce da ši­re kri­la te hra­ne mla­de sto­ji ot­pri­li­ke po­la mi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.