KAD ZAZVECKAJU IGLE PLETILJA čIP­KE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Biv­ša ma­ne­ken­ka Kris­ti­na Bra­dač pred­sta­vi­la je no­vu ko­lek­ci­ju tor­bi za svoj mod­ni brend Ma­ri­po­sa. Kao vo­de­ći mo­del za pro­lje­će/lje­to 2015. pred­sta­vi­la je Mi­ni Pe­acock ko­ji je, kao i svi Ma­ri­po­sa mo­de­li, ruč­no iz­ra­đen od pri­rod­ne ko­že te ukra­šen ka­rak­te­ris­tič­nim de­ta­ljem, od­nos­no čip­kom. Mi­ni Pe­acock, baš po­put vjes­ni­ka pro­lje­ća, do­la­zi u ši­ro­koj pa­le­ti neo­do­lji­vih bo­ja, i to u ružičastoj, pis­ta­ci­ja ze­le­noj, ko­bal­t­no­pla­voj, bež, tam­no­pla­voj te sme­đoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.