Struk se is­ti­če tan­kim kož­na­tim re­me­nom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Po­pu­lar­na vo­di­te­lji­ca An­to­ni­ja Bla­će u po­s­ljed­nje vri­je­me po­ma­lo je pro­mi­je­ni­la svoj stil odi­je­va­nja pa je sa­da pos­ta­la lju­bi­te­lji­ca ko­že i ro­ker­skih ko­ma­da odje­će. Ka­ko An­to­ni­ja po­ku­ša­va svo­ju fi­gu­ru do­ves­ti do sa­vr­šens­tva, ta­ko je u dva out­fi­ta od­lu­či­la is­tak­nu­ti struk tan­kim kož­na­tim cr­nim re­me­nom ko­ji je na oba staj­lin­ga do­šao ‘kao na­ru­čen’. Sim­pa­tič­na vo­di­te­lji­ca ta­ko je iz­du­ži­la fi­gu­ru te is­tak­nu­la struk.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.