Ve­ti­ver, mi­ris ko­ji zna­či si­gur­nost

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke - KAR­LA RODIć, I NSTITUT PARFUMEUR FLORES

Svi mi­ri­si ko­ji u na­šim sje­ća­nji­ma bu­de ugod­nu sli­ku oče­va i gos­po­de, si­gur­nost nje­go­va­nih mu­ška­ra­ca, sa­dr­ža­va­ju, u ve­ćem ili ma­njem omje­ru, Ve­ti­ve­riu zi­za­ni­oides. Iza la­tin­skog se na­zi­va za­pra­vo kri­je “In­di­jac”, u na­ro­du poz­nat kao ve­ti­ver. Ri­ječ je o dr­ve­nas­toj bilj­ci tan­kog liš­ća i du­gog ko­ri­je­na, ne vi­šoj od me­tar i pol. Da­nas se uz­ga­ja, i to na vi­še mjes­ta u svi­je­tu, po­put Ha­iti­ja, no na sje­ve­ru In­di­je još ras­te i vr­lo tra­že­ni, dra­go­cje­ni divlji ve­ti­ver khus. Ulje ve­ti­ve­ra iz­o­li­ra se iz nje­go­va ko­ri­je­na i poz­na­to je po iz­ra­zi­to lje­ko­vi­tim svoj­stvi­ma. Ve­ti­ver do­mi­nant­no mi­ri­še na zem­lja­ne, trav­na­te, ko­ri­je­nas­te, šum­ske, dr­ve­nas­te, po­ma­lo za­čin­ske i iz­ra­zi­to ze­le­ne no­te. Sto­ga je u par­fem­skoj pri­či naj­češ­će mo­no­te­ma, ia­ko ga nalazimo i u slo­že­ni­jim mi­ris­nim kom­po­zi­ci­ja­ma u ko­ji­ma pos­ta­je blag i de­cen­tan. Smje­lo je re­ći ko­ji je ve­ti­ver naj­bo­lji, po­put ve­li­ča­nja bur­bon ve­ti­ve­ra s oto­čja Réu­ni­on. Kao kod kla­sič­ne gi­ta­re u od­no­su na kla­vir i vi­oli­nu, ni­je mo­gu­će re­ći što je naj­bo­lje, a ka­ko go­to­vo ne­ma brenda ili par­fu­me­ra ko­ji se ni­je oku­šao u ve­ti­ve­ru, pos­lu­šaj­mo sklad­be u iz­ved­bi oda­bra­nih. San­ta Ma­ria No­vel­la nu­di mo­žda naj­sta­ri­ji ak­tu­al­ni re­cept za ve­ti­ver. Na pr­vi “šnjof” ot­kri­va mo­no­te­mu, što se od dr­ve­nas­tih sti­jen­ki od­bi­ja kom­bi­ni­ra­nom su­ho­ćom i svje­ži­nom. Ta pro­že­tost spe­ci­fič­na za ve­ti­ver po­pus­tit će u do­njim to­no­vi­ma pre­ma ci­tru- snom, na tre­nut­ke zas­ta­ju­ći u pu­de­ru. Ova mi­ni­ma­lis­tič­ka, rustikalno mo­no­lit­na kom­po­zi­ci­ja smje­šta SMN u jed­ne od naj­bo­ljih “opi­si­va­ča” ve­ti­ve­ra. Ve­ti­ver An­nick Go­utal iz 1985. u otva­ra­nju do­ni­jet će ce­dar i sol te na­go­vi­jes­ti­ti ki­šu. Pri su­no­vra­ća­nju pre­ma na­top­lje­noj zem­lji, za­grepst će ko­žu i du­han, ali ne­do­volj­no da pre­kri­je agrum­ske re­fu­le. Ovo je ja­ko žen­ska i fran­cu­ska in­ter­pre­ta­ci­ja dis­kret­no pul­si­ra­ju­ćeg ve­ti­ve­ra. Vétyver Ha­iti od Comp­to­ir Sud Pa­ci­fique iz 1977, je­di­ni dek­la­ri­ran kao uni­seks, uno­si naj­te­že no­te di­ma, kroz ko­ji se pro­bi­ja ci­je­la mi­ris­na pi­ra­mi­da. Na­či­nje­na od ber­ga­mo­ta i li­mu­na, ja­smi­na, ylang-ylan­ga i ka­ran­fi­la, a u dnu vanilije i mo­šu­sa te ha­ićan­skog ve­ti­ve­ra ko­ji ipak ni­je u sta­nju raz­bu­ca­ti kom­po­zi­ci­ju, već do­no­si no­vo du­hov­no, go­to­vo tran­s­cen­den­tal­no is­kus­tvo te­me ve­ti­ve­ra. Ka­da se dim ra­zi­đe, pos­ta­je ra­zvid­no da je ci­je­lo vri­je­me bio nas­lo­njen na ze­le­ni­lo. Lu­ci­en Fer­re­ro 2008. za Lu­bin kre­ira Le Vetyver. Za­mis­li­te gus­tu ma­glo­vi­tu šu­mu u ko­ju se slijevaju svi sas­toj­ci iz pret­hod­nog tek­s­ta. Osim ve­ti­ve­ra! Za­tim u ma­glu ba­ci­te ša­ku bi­be­ra te u po­tok što te­če iz­li­je­te gus­ti nek­tar ve­ti­ve­ra s Ja­ve. Pus­ti­te da se šu­ma na­to­pi. Ka­da se ma­gla poč­ne ra­zi­la­zi­ti, u su­sret će vam ko­ra­ča­ti mu­ška­rac u smo­kin­gu. S lep­tir­kom u koš­ča­toj ša­ci, ot­kop­ča­nog pr­vog gum­ba ko­šu­lje i osmi­je­hom za ak­ci­ju. Mi­ri­še ele­gan­ci­jom glaz­be vr­hun­skog ins­tru­men­ta pod pr­sti­ma vir­tu­oza.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.