Li­po­suk­ci­ja pod­brat­ka vr­lo je efi­ka­san es­tet­ski za­hvat

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Li­po­suk­ci­ja pod­brat­ka ma­nji je, ali vr­lo efi­ka­san es­tet­ski za­hvat. Obav­lja se re­la­tiv­no čes­to i ra­de ga sve dob­ne sku­pi­ne. Op­seg za­hva­ta ovi­si o sta­nju vra­ta i pod­brat­ka, a čes­ti su za­hva­ti s minimalnom ko­rek­ci­jom. Ova vr­sta li­po­suk­ci­je obav­lja se pre­ma prin­ci­pu hi­dro­li­po­suk­ci­je, ka­ko bi se ti­je­kom za­hva­ta lak­še i si­gur­ni­je as­pi­ri­ra­la že­lje­na ko­li­či­na mas­nog tki­va. Cilj za­hva­ta je da se tre­ti­ra­no po­dru­čje obra­di što rav­no­mjer­ni­je, bez mo­gu­ćih ne­rav­ni­na, a po­seb­no je va­žan osje­ćaj ki­rur­ga za obli­ko­va­nje i de­ta­lje jer se ra­di o ma­lom i ogra­ni­če­nom po­dru­čju gdje se i naj­ma­nja pro­mje­na jas­no vi­di. Ti­je­kom li­po­suk­ci­je pod­brat­ka ko­ris­te se is­klju­či­vo tan­ke ka­ni­le, ta­ko da je vr­lo bit­no da es­tet­ki ki­rug sa­vr­še­no vla­da teh­ni­kom ra­da. Naj­češ­će se ko­ris­ti sa­mo je­dan rez ve­li­či­ne 3-4 mm na sva­koj stra­ni, pri­kri­ven straž­njim di­je­lom do­nje če­ljus­ti, te je­dan rez ve­li­či­ne 3-4mm is­pod bra­de na sre­di­ni. Re­zo­vi su ta­ko iz­ve­de­ni i pri­kri­ve­ni ana­tom­skim struk­tu­ra­ma da na­kon ope­ra­ci­je ožilj­ci ni­su uoč­lji­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.