PRI­ROD­NA PO­MOć ZA MJE­HUR I PROS­TA­TU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Do­da­tak pre­hra­ni Pros­ta­bi­ol na­mi­je­njen je mu­škar­ci­ma iz­nad 50 go­di­na ko­ji že­le odr­ža­ti nor­mal­nu funk­ci­ju mje­hu­ra i pros­ta­te. Pros­ta­bi­ol kap­su­le sa­dr­že ulje bu­či­nih sje­men­ki; vi­ta­mi­ne C i E te se­len ko­ji pri­do­no­se za­šti­ti sta­ni­ca od ok­si­da­tiv­nog stre­sa; i cink ko­ji pri­do­no­si nor­mal­noj plod­nos­ti i re­pro­duk­ci­ji. Kap­su­le Pros­ta­bi­ol po­tra­ži­te u lje­kar­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.