KOLAžI, AKVARELI I CR­TEžI NA PARAVANU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Po­ma­lo za­bo­rav­ljen, ne oso­bi­to čest ko­mad na­mje­šta­ja - pa­ra­van - div­na je mo­guć­nost da mo­je sli­ke si­đu sa zi­da u pros­tor, ka­že umjet­ni­ca Fra­na Gr­bić či­ja se iz­lož­ba pa­ra­va­na i sje­ni­la “Pa­ra-na­tu­ra“odr­ža­va u Ga­le­ri­ji Ber­nar­do Ber­nar­di Puč­kog otvo­re­nog uči­li­šta u Za­gre­bu do 31. 3. Ra­do­vi su iz­ve­de­ni kom­bi­ni­ra­nom teh­ni­kom (ko­laž, pas­tel, tuš, ak­va­rel, ug­ljen), a au­to­ri­ca se po­igra­va pa­pi­ri­ma, poj­mo­vi­ma, bo­ja­ma, slo­vi­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.