VE­LI­KA PROS­LA­VA U HO­TE­LU ES­PLA­NA­DE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Event -

Broj­na poz­na­ta li­ca druš­tve­ne sce­ne uve­li­ča­la su pros­la­vu 80. ro­đen­da­na ku­će Lancôme ko­ja je odr­ža­na u Sma­rag­d­noj dvo­ra­ni za­gre­bač­kog ho­te­la Es­pla­na­de. Lancôme je ro­đen­dan pros­la­vio u druš­tvu glu­mi­ca Ju­di­te Fran­ko­vić, Kris­ti­ne Kre­pe­le, Sen­ke Bu­lić i Nade Abrus te dru­gih poz­na­tih li­ca hr­vat­skog jav­nog ži­vo­ta po­put ka­za­li­štar­ke i spi­sa­te­lji­ce Ma­ni Go­to­vac, te­le­vi­zij­ske vo­di­te­lji­ce Ne­ve­ne Ren­de­li te mod­nih di­zaj­ne­ri­ca Mo­ra­ne Sa­ra­če­vić i Mar­ti­ne Čič­ko Ka­ra­pe­trić.

Glu­mi­ce Ju­di­ta Fran­ko­vić i Kris­ti­na Kre­pe­la odu­šev­lje­no su se poz­dra­vi­le na pros­la­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.