In­tu­itiv­ne peć­ni­ce sve ‘zna­ju’ sa­me

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Jed­nos­tav­no oda­be­ri­te že­lje­no je­lo i pri­tis­ni­te tip­ku, a peć­ni­ca će se sa­ma po­bri­nu­ti za os­ta­lo. Ta­ko Bos­ch opi­su­je svo­ju no­vu se­ri­ju 8 pa­met­nih peć­ni­ca me­đu ko­ji­ma su i one par­ne te mi­kro­val­ne s “auto­pi­lot” pro­gra­mom. Za­hva­lju­ju­ći so­fis­ti­ci­ra­nim sen­zo­ri­ma i son­da­ma, ove peć­ni­ce u sva­kom tre­nut­ku “zna­ju” što se do­ga­đa s je­lom. U se­ri­ji 8 je i pa­me­tan apa­rat za ka­vu te vi­so­ko­učin­ko­vi­te ku­hinj­ske na­pe. U Kon­zu­mu od 5. ožuj­ka do 5. trav­nja, kup­njom igrač­ke iz asor­ti­ma­na Dre­am Factory mo­že­te osvo­ji­ti obi­telj­sko pu­to­va­nje u Nic­ke­lo­de­on park u Ma­dri­du uz džeparac od 3000 ku­na. Kon­zum će po­di­je­li­ti i 1000 Dre­am Factory pok­lon vre­ći­ca kao i 10.000 kino ulaz­ni­ca za film “Spu­žva Bob Skoc­ka­ni”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.