Ta­ko sa­vr­šen

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Nove Make-up Podloge -

U ku­ti­ji­ca­ma no­vih pro­izvo­da naj­češ­će ne­će­te na­ći kla­sič­ne pu­de­re. Oni u pra­hu to­li­ko su fi­ni i la­ga­ni da ih na­zi­va­ju “ča­rob­nim pra­hom” a za­nim­lji­va je ino­va­ci­ja ta­ko­zva­ni “te­ku­ći jas­tu­čić u kom­pak­t­noj ku­ti­ji­ci”. Pri­ti­skom na “jas­tu­čić” is­pu­šta se ma­la do­za proz­rač­ne te­ku­ći­ne u bo­ji ko­ja is­to­dob­no ujed­na­ču­je i nje­gu­je ten. Te­ku­ći pu­de­ri no­ve ge­ne­ra­ci­je hva­le se “teh­no­lo­gi­jom fu­zi­je” po­mo­ću ko­je se do­bi­va vr­lo fi­na i la­ga­na te­ku­ća tek­s­tu­ra s “pa­met­nim” pig­men­ti­ma za iz­nim­no ta­nak sloj bo­je ko­ja se sa­vr­še­no sta­pa s ko­žom. Ovak­vi pro­izvo­di tre­nut­no za­gla­đu­ju ko­žu, a is­to­dob­no je nje­gu­ju i ‘pe­gla­ju’ bo­re.

DI­OR Proz­rač­ni pu­der u pra­hu Nu­de Air s vi­ta­mi­ni­ma i mi­ne­ra­li­ma (399,90 kn, Mül­ler) LANCÔME Mi­ra­cle Cu­shi­on “jas­tu­čić” s te­ku­ćom pod­lo­gom (336,90 kn, Mül­ler)

GI­OR­GIO AR­MA­NI Pod­lo­ga za usa­vr­ša­va­nje te­na Ma­es­tro (509 kn, Do­uglas, Trg ba­na Je­la­či­ća 1)

ES­TÉE LAUDER Te­ku­ći pu­der Per­fec­ti­onist (475 kn, Do­uglas)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.