NE­SVA­KI­DAŠ­NJE BO­JE ZLA­TA IZ SLAV­NE KU­ćE REPOSSI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Ga­ia Repossi, tre­ća ge­ne­ra­ci­ja u slav­noj ta­li­jan­skoj ku­ći Repossi za iz­ra­du umjet­nič­kog na­ki­ta, osmis­li­la je za pa­ri­ški con­cept store “co­let­te” ko­lek­ci­ju ko­ja u pu­nom sja­ju odra­ža­va nje­zin ču­ve­ni “ar­hi­tek­ton­ski minimalizam”. Mla­da umjet­ni­ca či­ji se nakit čes­to mo­že vi­dje­ti na svjet­skim re­vi­ja­ma vi­so­ke mo­de, vo­li se igra­ti bo­ja­ma te spa­ja­ti ino­va­tiv­ne i tra­di­ci­onal­ne teh­ni­ke, pa je uz uobi­ča­je­ne ni­jan­se zla­ta (žu­to, bi­je­lo, ru­ži­čas­to) pred­sta­vi­la pr­ste­nje od cr­nog i ze­le­nog zla­ta!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.