Ve­čer­nja­ko­va RU­ŽA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Diva -

Već tri­na­es­ti put či­ta­te­lji Ve­čer­njeg lis­ta iz­a­bra­li su naj­bo­lje TV i ra­dij­ske oso­be te emi­si­je u 2014. go­di­ni, do­bit­ni­ke pres­tiž­ne me­dij­ske na­gra­de Ve­čer­nja­ko­va ru­ža. Na sve­ča­noj do­dje­li u za­gre­bač­kom Hr­vat­skom na­rod­nom ka­za­li­štu oku­pi­li su se broj­ni gos­ti iz kul­tur­nog, sport­skog i es­trad­nog svi­je­ta. Cr­ve­nim te­pi­hom ta­ko su se pro­še­ta­le glu­mi­ce Bar­ba­ra Nola, Ornela Vi­šti­ca, Jas­na Pa­lić Pi­cu­ka­rić, Se­men­ta Raj­hard, ses­tre Lu­ci­ja i Ana Za­ni­no­vić, Ma­rio Pe­tre­ko­vić, vo­di­te­lji­ce An­drea An­dra­ssy, Ta­tja­na Ju­rić, Eci­ja Ivu­šić, Ana Ra­di­šić, pje­va­či­ce Mi­nea, San­dra Ba­ga­rić, Iva­na Ma­rić i mno­gi dru­gi, a pro­gram su vo­di­li Ne­ve­na Ren­de­li i Du­ško Ćur­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.