U pet da­na vi­dje­li smo čak 17 ko­lek­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Diva -

Da mu­ška odi­je­la mo­gu bi­ti udob­na, ra­zi­gra­na, obo­ga­će­na de­ta­lji­ma, po­ka­zao je Kla­rić ko­ris­te­ći naj­fi­ni­je ma­te­ri­ja­le i kom­bi­ni­ra­ju­ći broj­ne uzor­ke od sit­no ka­ri­ra­nog do ve­li­kih pru­ga i uzor­ka rib­lje kos­ti.

MO­RA­NA KR­K­LEC Blu­za - 415 kn Hla­če - 640 kn

Bite My Style Ma­ri­na De­sign

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.