Piling, hi­dra­ta­ci­ja i za­štit­ni fak­tor za pro­ljet­nu ob­no­vu ko­že

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Hlad­no­ća, vje­tar, sun­ce, one­čiš­će­nje zra­ka, iri­ti­ra­ju­ća sred­stva za čiš­ćenje, neo­d­go­va­ra­ju­ća kozmetika pri­do­no­se pro­mje­na­ma u za­štit­nom po­vr­šin­skom hi­dro­li­pid­nom slo­ju, zbog če­ga ko­ža gu­bi gu­bi ži­vot­nu sna­gu, pos­ta­je ma­nje elas­tič­na, sla­bi joj to­nus, po­ka­zu­je zna­ko­ve umo­ra i su­ho­će. Zna­ci uve­nu­los­ti ko­že po­jav­lju­ju se pu­no ra­ni­je ne­go pr­ve bo­re. Spri­je­či­te ih ta­ko da ko­ris­ti­te: 1. Za­štit­ni fak­tor! Uvi­jek vo­di­te ra­ču­na o to­me da vaš dnev­na kre­ma ima SPF i da vam po­da­ri ma­lo za­šti­te od UV zra­ka. I u ovo do­ba go­di­ne sun­ce već mo­že bi­ti ja­ko. 2. Hi­dra­ta­ci­ja! Osje­ća­te li da vam je ko­ža su­ha i za­te­že, cen­tral­no gri­ja­nje i zim­sko vri­je­me uči­ni­li su svo­je. Po­bri­ni­te se za vi­še hi­dra­ta­ci­je, je­dan od bo­ljih tret­ma­na je onaj s hi­ja­lu­ron­skom ki­se­li­nom, za hi­dra­ta­ci­ju i anti age efekt. 3. Ne za­bo­ra­vi­te na de­kol­te! Obil­no hi­dra­ti­zi­raj­te vrat i de­kol­te - čes­to za­ne­ma­ri­va­na po­dru­čja, a baš se na nji­ma vi­de zna­ko­vi sta­re­nja. 4. Ko­ris­ti­te bla­gi piling! Ta­ko će­te uk­lo­ni­ti mr­tve sta­ni­ce i “po­ja­ča­ti” dje­lo­va­nje os­ta­lih koz­me­tič­kih pre­pa­ra­ta.

di­[email protected]­cer­nji.net

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.