Ra­skoš­na pre­mi­je­ra kultnog ka­za­liš­nog ko­ma­da “Lu­lu” u za­gre­bač­kom HNK

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Kon­tro­verz­ni nje­mač­ki pi­sac Frank We­de­kind, poz­nat kao bun­tov­nik mo­der­nog ka­za­li­šta, na­pi­sao je kul­t­ni ko­mad “Lu­lu” na­kon bo­rav­ka u Pa­ri­zu ko­ji je kon­cem 19. sto­lje­ća bio sre­di­šte eu­rop­ske de­ka­den­ci­je i utje­lov­lje­nje mo­der­ne ur­ba­nos­ti. Dra­ma o za­nos­noj blud­ni­ci Lu­lu uobli­či­la je sli­ku o fem­me fa­ta­le i ubr­zo osvo­ji­la svjet­ske po­zor­ni­ce. Dra­ma HNK u Za­gre­bu 28. ožuj­ka pre­mi­jer­no iz­vo­di “Lu­lu” u re­ži­ji slo­ven­sko­ga re­da­te­lja Jer­ne­ja Lo­ren­ci­ja. U nas­lov­noj je ulo­zi Daria Lo­ren­ci, a glu­me i Bo­jan Na­vo­jec, Goran Gr­gić, Fra­njo Ku­har, Dra­gan Des­pot, Lu­ka Dra­gić, Vlas­ta Ram­ljak, Du­šan Bu­ćan, Si­ni­ša Po­po­vić, Nik­ša Ku­šelj, Mir­ta Ze­če­vić, Do­ra Li­pov­čan, La­na Ba­rić i Bar­ba­ra Vicković.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.