Rib­lje de­li­ka­te­se

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Nu­tri­ci­onis­ti s raz­lo­gom pre­po­ru­ču­ju ri­bu naj­ma­nje dva pu­ta tjed­no na ta­nju­ru jer upra­vo je ri­ba naj­bo­lji iz­vor ome­ga 3 mas­nih ki­se­li­na važ­nih za zdrav­lje. Le­do­va svje­že smrz­nu­ta ri­ba do­la­zi iz div­ljeg ulo­va te za­dr­ža­va sve vri­jed­ne nu­tri­jen­te za­hva­lju­ju­ći me­to­di br­zog smr­za­va­nja. Ri­ba je očiš­će­na i fi­le­ti­ra­na, pa se mo­že pri­pre­mi­ti br­zo i jed­nos­tav­no na naj­raz­no­vr­s­ni­je na­či­ne. Re­cep­te i sa­vje­te za pri­pre­mu ri­be po­tra­ži­te na po­le­đi­ni am­ba­la­že pro­izvo­da i na www.le­do.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.