STILSKA INSPIRACIJA

"ALL WHITE" MOD­NE KOM­BI­NA­CI­JE PREPLAVILE SU ULICE I ZAVLADALE STREET STYLE MODNOM SCENOM, POKAZUJUĆI NAM JOŠ JEDNOM SVU LJEPOTU KOLORISTIČKOG MINIMALIZMA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Diva -

Odje­ni­te bi­je­lo od gla­ve do pe­te i pro­bu­di­te unu­tar­nji zen

Bi­je­la bo­ja sim­bo­li­zi­ra čis­to­ću i no­vi po­če­tak, a psi­ho­lo­zi ka­žu da da­je osje­ćaj spo­ko­ja i mi­ra, po­ma­že ubla­ži­ti emo­ci­onal­nu uz­ne­mi­re­nost te do­pri­no­si "unu­tar­njem čiš­će­nju" na­ših mis­li i osje­ća­ja. Osim to­ga, sjaj­no pris­ta­je uz osun­čan ten. Do­volj­no raz­lo­ga da svo­ju pro­ljet­nu gar­de­ro­bu os­vje­ži­te s ne­ko­li­ko novih bi­je­lih ko­ma­da. Pred­la­že­mo tri co­ol ko­ma­da u ko­ja se de­fi­ni­tiv­no is­pla­ti inves­ti­ra­ti jer će­te ih mo­ći no­si­ti go­di­na­ma: 1. du­gi bi­je­li blej­zer bez ru­ka­va ko­ji mo­že­te no­si­ti kao pro­ljet­ni ka­pu­tić, 2. proz­rač­nu bi­je­lu mak­si ha­lji­nu i 3. kla­sič­ni bi­je­li sa­ko. Uz ova tri odjev­na pred­me­ta i ma­lo mod­nog ta­len­ta mo­že­te kre­ira­ti bez­broj za­nim­lji­vih mod­nih kom­bi­na­ci­ja za slo­bod­no vri­je­me i za po­sao. Bi­je­la od­lič­no pris­ta­je uz cr­nu i bo­ju ko­nja­ka, pa se po­igraj­te tim kon­tras­ti­ma, ili slo­ži­te ne­ko­li­ko mo­no­kro­mat­skih bi­je­lih lo­oko­va u ko­ji­ma će­te dje­lo­va­ti ele­gant­no. I sta­lo­že­no.

MASSIMO DUTTI MM6 MAISON MARGIELA ZARA CHLOÉ H&M ISABEL MARANT # 1195 kn # 3200 kn # 800 kn # 2300 kn # 300 kn # 5360 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.