NJE­GO­VO VELIČANSTVO ba­lo­ner

Pro­šao je dug put od or­ma­ra bri­tan­skih ple­mi­ća i blat­nja­vih ro­vo­va Pr­vo­ga svjet­skog ra­ta pa do Hol­lywo­oda i pr­ve linije mod­ne fron­te s ko­je se uvi­jek vra­ća kao po­bjed­nik. Trendovi mu ne mo­gu ni­šta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda - Na­pi­sa­la Ja­smi­na Ro­dić

Kad je Rick Bla­ine one ma­glo­vi­te ve­če­ri na aero­dro­mu u "Ca­sa­blan­ci" šap­nuo Il­si Lund "Za­uvi­jek će­mo ima­ti Pa­riz" i pus­tio lju­bav svog ži­vo­ta da ode, sr­ce nam se stis­nu­lo. A sce­na u ko­joj Hump­hrey Bo­gart u bež ba­lo­ne­ru pro­ma­tra ka­ko nje­zin avi­on po­li­je­će u noć, za­uvi­jek ure­za­la u pam­će­nje. Bež ba­lo­ne­ri­ma kao da je su­đe­no da “za­vr­ša­va­ju” kul­t­ne filmove. Dva­de­set go­di­na na­kon “Ca­sa­blan­ce”, u za­vr­š­noj sce­ni “Do­ruč­ka kod Tif­fanyja” Hol­ly Go­lig­h­tly, tj. Au­drey Hep­burn iz­be­zum­lje­no lu­ta uli­ca­ma kiš­nog New Yor­ka po­ku­ša­va­ju­ći pro­na­ći svog mač­ka (a uz nje­ga i smi­sao ži­vo­ta), odje­ve­na, po­ga­đa­te, u bež ba­lo­ner. Za­hva­lju­ći ho­li­vud­skim “ulo­ga­ma” po­put ovih, taj je odjev­ni pred­met ste­kao kul­t­ni sta­tus, a pos­tao i svo­je­vr­s­ni sta­tus­ni sim­bol. Ako ima­te Bur­ber­ry ba­lo­ner, pret­pos­tav­lja se da ste us­pje­li u ži­vo­tu. I dok se do­tič­na mod­na ku­ća i dan­da­nas spo­ri s bren­dom Aqu­as­cu­tum tko je za­pra­vo iz­u­mio ba­lo­ner, mod­ni znal­ci ka­žu ka­ko je u pi­ta­nju net­ko sa­svim tre­ći. Ili toč­ni­je, u pi­ta­nju su dva

čo­vje­ka - škot­ski ke­mi­čar i iz­u­mi­telj Char­les Ma­cin­tosh te bri­tan­ski iz­u­mi­telj Tho­mas Han­cock (os­ni­vač bri­tan­ske in­dus­tri­je gu­ma), ko­ji su 1820. iz­u­mi­li vo­do­ne­pro­pus­ne ka­pu­te od gu­mi­ra­no­ga pa­mu­ka, na­mi­je­nje­ne imuć­noj gos­po­di, ka­ko bi os­ta­li su­hi ti­je­kom lo­va, ri­bo­lo­va i ja­ha­nja. Ne­što slič­no po­čeo je 1853. pro­izvo­di­ti kro­jač John Emery iz Mayfa­ira, pod ime­nom Aqu­as­cu­tum (ime je do­bio spa­ja­njem la­tin­skih ri­je­či vo­da i štit), no Bri­tan­ci su pra­vu za­šti­tu od svog vječ­no plač­lji­vog i lo­še ras­po­lo­že­nog vre­me­na do­bi­li 1879., kad je kro­jač i pro­da­vač tek­s­ti­la Tho­mas Bur­ber­ry svi­je­tu pred­sta­vio no­vu re­vo­lu­ci­onar­nu tka­ni­nu ga­bar­den, na­prav­lje­nu od češ­lja­ne vu­ne i rje­đe pa­muč­ne pre­še, ko­ju je rek­la­mi­rao kao “ot­por­nu na hlad­ne i vru­će vje­tro­ve, ki­šu i tr­nje”. Bio je to pun po­go­dak.

Od ro­vo­va do mod­nih pis­ta

Bri­tan­ska eli­ta poludjela je za ka­pu­ti­ma od ga­bar­de­na, ali i ne sa­mo oni. Slav­ni is­tra­ži­va­či tog vre­me­na, po­put no­be­lov­ca dr. Frid­tjo­fa Nan­se­na i Sir Er­nes­ta Shac­k­le­to­na u nji­ma su se šti­ti­li od ki­še ti­je­kom svo­jih eks­pe­di­ci­ja, a 1900. obi­telj Bur­ber­ry do­bi­la je pr­vu ve­ću na­rudž­bu ba­lo­ne­ra od bri­tan­ske voj­ske. U njoj su ih is­pr­va no­si­li is­klju­či­vo vi­so­ko­ran­gi­ra­ni pri­pad­ni­ci voj­ske, da bi usko­ro na le­đi­ma obič­nih voj­ni­ka za­vr­ši­li i u pr­lja­vim ro­vo­vi­ma na pr­voj li­ni­ji fron­te. Na­kon što ga je Bo­gart odje­nuo u “Ca­sa­blan­ci” 1942., ba­lo­ner se pro­bio i u Hol­lywo­odu, gdje su ga po­sje­do­va­li ama baš svi - od glu­mač­kih zvijezda i star­le­ta do vlas­ni­ka film­skih stu­di­ja i gan­g­s­te­ra. Bur­ber­ry ba­lo­ne­re ti­je­kom de­set­lje­ća is­ko­pi­ra­le su broj­ne mod­ne ku­će di­ljem svi­je­ta, pa se da­nas ra­de od raz­nih ma­te­ri­ja­la, a vo­do­ot­por­nost im vi­še ni­je glav­na zna­čaj­ka, no i da­lje je je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih odjev­nih pred­me­ta u raz­dob­lju od ra­nog proljeća do kas­ne je­se­ni. Di­zaj­ner­ska ime­na po­put Fran­cu­za Je­an-Pa­ul Ga­ul­ti­era, Bel­gi­jan­ca Mar­ti­na Mar­gi­ele i Ja­pan­ke Rei Kawa­ku­bo udah­nu­li su mu no­vu ener­gi­ju i ka­riz­mu, osi­gu­rav­ši mu vječ­ni sta­tus it ko­ma­da.

BUR­BER­RY BA­LO­NER STE­KAO JE KUL­T­NI STA­TUS, A I POS­TAO

SVO­JE­VR­S­NI STA­TUS­NI SIM­BOL

U ZA­VR­Š­NOJ SCE­NI "DO­RUČ­KA KOD TIF­FANYJA" AU­DREY HEP­BURN U BEŽ BA­LO­NE­RU PO NJUJORŠKOM PLJUSKU TRA­ŽI SVOG MAČ­KA. I SMI­SAO ŽI­VO­TA

Bo­gart ga je no­sio u Ca­sa­blan­ci U zad­njoj sce­ni kul­t­nog fil­ma "Ca­sa­blan­ca" iz 1942. Rick Bla­ine opra­šta se od lju­ba­vi svog ži­vo­ta, Il­se Lund, odje­ven u bež ba­lo­ner. Na­kon tog "pro­bo­ja" u Hol­lywo­od, do­tič­ni je odjev­ni pred­met pos­tao omi­lje­ni komad svih u tom gra­du­od glu­ma­ca do gan­g­s­te­ra Ka­te Moss i Ca­ra De­le­vin­g­ne sni­mi­le su kam­pa­nju za Bur­ber­ry ba­lo­ne­re (go­re), a to je ujed­no naj­dra­ži komad Meg­han Mar­k­le (li­je­vo), Mic­hel­le Wil­li­ams (do­lje) i Ri­han­ne (des­no).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.