MATEO VIDEK, glu­mac

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Street Style -

"No­sim sa­ko i hla­če Zara, ma­ji­cu H&M, ruk­sak hr­vat­skog brenda Drop i čiz­me Di­esel. Kom­bi­na­ci­ju sam oda­brao spon­ta­no u tri mi­nu­te, a naj­češ­će kom­bi­ni­ram ve­ći­nu sup­til­ni­jeg s ne­čim odvaž­ni­jim. Uzor­ke no­sim uglav­nom na ko­šu­lja­ma, ali ne vo­lim na­met­lji­ve, češ­će su to geometrijski uzor­ci ne­go cvjet­ni, a od bo­ja no­sim sve."

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.