Ka­ko će va­ša ko­ža pro­ves­ti ovo ljeto?

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty -

Shiseido nam ovog lje­ta pred­stav­lja no­vu ko­lek­ci­ju nje­ge i za­šti­te od sun­ca, Sun­ca­re Sports, spe­ci­fič­no di­zaj­ni­ra­nu za en­tu­zi­jas­te sport­skih ak­tiv­nos­ti na otvo­re­nom. Ova ko­lek­ci­ja ko­ja se (za­sad) sas­to­ji od tri pro­izvo­da, do­no­si nam ugod­ne tek­s­tu­re u kom­bi­na­ci­ji s vi­so­kom teh­no­lo­gi­jom: ak­ti­vi­ra­ju se i dje­lu­ju još bo­lje ka­da je ti­je­lo u po­kre­tu. Usko­ro u par­fu­me­ri­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.