ZALJUBLJENI SHAKESPEARE

U za­gre­bač­kom ka­za­li­štu Ko­me­di­ja odr­ža­na je premijera pred­sta­ve "Zaljubljeni Shakespeare"

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Iz­ni­man film re­da­te­lja Joh­na Mad­de­na "Zaljubljeni Shakespeare" bio je glo­bal­ni do­ga­đaj 1998. go­di­ne. S ob­zi­rom na to da je je­dan od sce­na­ris­ta bio sjaj­ni dra­ma­ti­čar Tom Stop­pard, ni­je ni ču­do da je ri­ječ o bri­ljant­noj kom­bi­na­ci­ji ro­man­tič­ne pri­če (gdje se Wil­li­am Shakespeare za­ljub­lju­je u šar­mant­nu aris­to­krat­ki­nju Vi­olu de Le­sseps) i ko­me­di­je pre­ru­ša­va­nja u ko­joj Vi­ola, odje­ve­na kao dje­čak, po­ku­ša­va ući u Sha­kes­pe­are­ovu glu­mač­ku dru­ži­nu. Sve kul­mi­ni­ra iro­nič­nim uvi­dom u po­za­din­ska zbi­va­nja eli­za­be­tan­skog ka­za­li­šta, a pu­bli­ci se pru­ža pri­li­ka da ot­kri­je ka­ko se ču­do ka­za­li­šta ra­đa u zbr­ci i ka­osu. Ovak­va pre­mi­sa iz­ra­zi­to ka­za­liš­ne te­ma­ti­ke prak­tič­ki je va­pi­la za ka­za­liš­nom adap­ta­ci­jom, a jed­nu je tak­vu na kon­cu pro­du­ci­rao poz­na­ti dram­ski pi­sac i sce­na­rist Lee Hall. Ovih da­na is­to­ime­na pred­sta­va pos­tav­lje­na je i na da­ska­ma za­gre­bač­kog ka­za­li­šta Ko­me­di­ja, a glav­ne ulo­ge tu­ma­če Fi­lip Ju­ri­čić i Da­ja­na Ču­ljak. Re­da­telj pred­sta­ve je gost iz Če­ške Sta­nis­lav Slo­vak, sce­no­graf Ja­ros­lav Mil­fajt, kos­ti­mo­graf­ki­nja An­drea Ku­če­ro­va, ko­re­ograf Mic­hal Ma­tej, a di­ri­gent Da­vor Ke­lić. Os­ta­tak glu­ma­če eki­pe či­ne Ro­nald Žla­bur, Igor Me­šin, Jas­na Pa­lić Pi­cu­ka­rić, Dra­žen Bra­tu­lić, Želj­ko Duv­njak, Go­ran Ma­lus, Sa­ša Bu­ne­ta, Da­vor Sve­dru­žić, Zlat­ko Ož­bolt, Ivi­ca Za­dro, Jas­na Bi­lu­šić, Adam Kon­čić i mno­gi dru­gi.

KA­ZA­LIŠ­NA PREMIJERA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.