LIPOSUKCIJA BEZ NOŽA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ringišpil -

Ako ste oso­ba ko­ja se bo­ri s oz­bilj­ni­jim na­ku­pi­na­ma mas­nog tki­va, rje­še­nje nu­di Spe­ci­jal­na bol­ni­ca Arit­he­ra u svom Cen­tru za ljepotu i zdrav­lje ko­že. Osim što je pr­va u Hrvatskoj za­po­če­la s tret­ma­ni­ma na ure­đa­ji­ma Top Qu­ality po­put fo­ku­si­ra­nog HIFU ul­tra­zvu­ka za ne­ki­rur­ški lif­ting, me­di­cin­ske ra­di­ofrek­ven­ci­je te ra­di­oskal­pe­la za mi­ni­mal­no inva­ziv­nu der­ma­to­lo­šku ki­rur­gi­ju, ova je ins­ti­tu­ci­ja pre­poz­na­ta i po mul­ti­dis­ci­pli­nar­nom ti­mu struč­nja­ka ko­ji an­ti-age tret­ma­ne, kao i tret­ma­ne obli­ko­va­nja ti­je­la pro­vo­de uz in­di­vi­du­al­ni pris­tup. Po­s­ljed­nji u ni­zu tret­ma­na s ko­jim se struč­nja­ci iz Arit­he­re bo­re pro­tiv tvr­do­kor­nih mas­nih nas­la­ga na tr­bu­hu, rukama, be­dri­ma, le­đi­ma i ko­lje­ni­ma je me­di­cin­ska ul­tra­zvuč­na liposukcija. Ko­ris­te­ći ure­đaj CAV Cell In­tra Plus, ova me­to­da dje­lu­je ci­lja­no na mas­ne sta­ni­ce

tre­ti­ra­nog po­dru­čja, bez ošte­će­nja okol­nog tki­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.