MO­DA I LJET­NI FESTIVALI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - na­pi­sa­la Ja­smi­na Ro­dić

Ka­ko je fa­shi­on iko­na 1960-ih Ani­ta Pal­len­berg utje­ca­la na fes­ti­val­ski lo­ok Ka­te Moss i Alexe Chung

Mo­kri do ko­že, blat­nja­vi ili go­li. Dok god gle­da­te svoj omi­lje­ni bend pod ve­drim ne­bom, sve os­ta­lo je

ne­važ­no. ili ni­je? jer upra­vo se taj lo­ok

"i don't ca­re" na­met­nuo kao ljet­ni mod­ni trend br. 1. Evo ka­ko se fes­ti­val­ski stil bru­sio po trav­nja­ci­ma Wo­od­stoc­ka i Glas­ton­buryja, te što mu­za Rol­ling

Sto­ne­sa ani­ta pal­len­berg ima s tim

Mla­dost ogo­lje­nih gru­di ko­ja je ple­sa­la na Wo­od­stoc­ku ni­je previše ma­ri­la za mo­du, no pri­zo­ri snim­lje­ni tog lje­ta 1969. ure­za­li su se u ko­lek­tiv­no pam­će­nje. Bo­ho ha­lji­ne kroz ko­je se na­zi­ru dje­vo­jač­ke bra­da­vi­ce ukru­će­ne od uz­bu­đe­nja, kaf­ta­ni s re­si­ca­ma ko­ji mi­ri­šu na znoj i

in­dij­ske šta­pi­će, cvjet­ni vjen­či­ći u ko­si bra­da­tih mla­di­ća... Bi­la su to uz­bud­lji­va i obe­ća­va­ju­ća vre­me­na o ko­ji­ma se i dan­da­nas priča. Baš kao i o že­na­ma to­ga vre­me­na. Vo­di­ti lju­bav s ne­kim od čla­no­va Rol­ling Sto­ne­sa, par­ti­ja­ti do ju­tra po rock fes­ti­va­li­ma a la Wo­od­stock, pres­pav­lji­va­ti u za­tvo­ri­ma, žes­to­ko se dro­gi­ra­ti i pi­ti, a uza sve to us­pje­ti ro­di­ti tro­je dje­ce i do­ži­vje­ti 75., ne mo­že svat­ko. Gi­ta­rist Ki­eth Ric­har­ds kons­ta­ti­rao je ka­ko je nje­go­va biv­ša že­na ma­ne­ken­ka, Nje­mi­ca Ani­ta Pal­len­berg sve do svo­je smr­ti 2017. "bi­la si­la pri­ro­de, sa sna­gom rav­noj onoj ura­ga­na ili po­tre­sa". Ani­ta je bi­la it dje­voj­ka šez­de­se­tih i se­dam­de­se­tih, ko­ja je ža­ri­la i pa­li­la druš­tve­nom sce­nom. Svi su že­lje­li iz­gle­da­ti po­put Ani­te, spa­va­ti s fra­je­ri­ma s ko­ji­ma je ona spa­va­la i, na­rav­no, odi­je­va­ti se po­put nje. Pre­mo­taj­mo tri­de­se­tak go­di­na, lje­to je 2005., bri­tan­ski su­per

mo­del Ka­te Moss ga­ca po bla­tu en­gle­sko­ga gra­di­ća Pil­ton, dr­že­ći ku­ti­ju ci­ga­re­ta i pa­pir­na­tu čašu s pi­vom u jed­noj ru­ci, a dru­gom ma­ze­ći svog deč­ka, pje­va­ča Pe­tea Do­her­tyja. Doš­li su na Glas­ton­bury fes­ti­val. Odje­ve­na je u šorc i zlat­nu tu­ni­ku pre­ko ko­je je ne­mar­no, i či­ni se pot­pu­no ne­po­treb­no, sta­vi­la cr­ni re­men, ko­ji ni­šta ne dr­ži već je tu oči­to kao fa­shi­on sta­te­ment. Oni upu­će­ni­ji zna­ju da nje­zi­na odjev­na kom­bi­na­ci­ja ni­je slu­ča­jan iz­bor već svo­je­vr­s­ni hom­ma­ge Ani­ti Pal­len­berg, s ko­jom se mla­da ma­ne­ken­ka iden­ti­fi­ci­ra. Obje su div­lje, ne­ukro­ti­ve, sklo­ne po­ro­ci­ma i pro­ble­ma­tič­nim rock-zvi­jez­da­ma. "Ani­ta i Ke­ith za me­ne su pred­stav­lja­li kra­ljev­ski par. Obo­ža­va­la sam nji­ho­vu nes­pu­ta­nost i he­do­nis­tič­ki pris­tup ži­vo­tu", ot­kri­la je Ka­te (Ani­tin i Ke­it­hov sin Mar­lon vje­ro­jat­no bi imao sva­šta za re­ći o nes­pu­ta­nos­ti svo­jih ro­di­te­lja, ali to je već za dru­gu te­mu). U sva­kom slu­ča­ju, na­kon što su fo­to­gra­fi sni­mi­li Ka­te i Pe­tea na Glas­ton­buryju te go­di­ne, do­tič­ni lo­ok - krat­ka tu­ni­ka, re­men pre­ko nje, gu­me­ne čiz­me i "no ha­ir" fri­zu­ra - pos­ta­je svo­je­vr­s­na fes­ti­val­ska uni­for­ma dje­vo­ja­ka di­ljem svi­je­ta, bi­le one ano­nim­ne stu­den­ti­ce ili glu­mi­ca Si­en­na Mil­ler, ko­je do­živ­lja­va­ju ne­ki svoj Wo­od­stock, u obli­ku Co­ac­hel­le i os­ta­lih glaz­be­nih fes­ti­va­la ko­ji su nik­nu­li i pro­cva­li u po­s­ljed­njih dva­de­se­tak go­di­na.

Wo­od­stock kao in­s­pi­ra­ci­ja

- Proš­lo je pe­de­set go­di­na od Wo­od­stoc­ka. Mo­da i nos­tal­gi­ja odu­vi­jek idu ru­ku pod ru­ku. Pos­to­ji taj ro­man­ti­zi­ra­ni mit o ljet­nim fes­ti­va­li­ma ko­ji uklju­ču­je li­va­de, dje­cu cvi­je­ća ili bo­lje re­če­no sad već nji­ho­ve pra­unu­ke, do­bru glaz­bu i za­nim­lji­ve out­fi­te. Mod­ni bren­do­vi bud­no pra­te ve­li­ke glaz­be­ne fes­ti­va­le, po­ku­ša­va­ju­ći pre­dvi­dje­ti mod­ne tren­do­ve ko­ji se na nji­ma za­či­nju. Sta­tis­ti­ke ka­žu da ih po­sje­ti oko 150 ti­su­ća lju­di, pa sve to na­po­s­ljet­ku pos­ta­je uno­san biz­nis - ka­že Anu­pre­et Bhui, za­du­žen za svjet­sku stre­et style mo­du u agen­ci­ji WGSN, ko­ja se ba­vi pre­dvi­đa­njem mod­nih tren­do­va. Ci­je­la je stvar, do­da­je, do­bi­la na važ­nos­ti otkako pos­to­ji Ins­ta­gram, jer sva­ki mod­ni sta­te­ment ko­ji osva­ne na Glas­ton­buryju ili ka­li­for­nij­skoj Co­ac­hel­li u ne­ko­li­ko mi­nu­ta mo­že obi­ći svi­jet. I ste­ći mi­li­ju­ne obo­ža­va­te­lja. Mno­ge kom­pa­ni­je pre­poz­na­le su tu pri­li­ku pa uoči lje­ta lan­si­ra­ju li­mi­ti­ra­ne "fes­ti­val­ske ko­lek­ci­je", čes­to u su­rad­nji s ne­kom od zvi­jez­da ko­je ga po­sje­ću­ju i us­put kro­je no­ve tren­do­ve, po­put bri­tan­ske TV vo­di­te­lji­ce i di­zaj­ne­ri­ce Alexe Chung. "Ka­te Moss je de

fi­ni­tiv­no pa­ten­ti­ra­la fes­ti­val­ski lo­ok, ali ne smiš­lje­no. Nje­zin osob­ni mod­ni stil sa­vr­še­no se uk­lo­pio u to: rock&roll me­ets bo­ho na li­va­di", kons­ta­ti­ra­la je Alexa či­ju okos­ni­cu out­fi­ta za tak­ve pri­li­ke či­ne gu­me­ne čiz­me i to­pli pu­lo­ver. "Ima bla­ta čak i kad je prog­no­za sa­vr­še­na, do kra­ja fes­ti­va­la stvo­ri se to prok­le­to bla­to, pa su za­to čiz­me pr­va stvar ko­ju uba­cu­jem u ko­fer. I, na­rav­no, pu­lo­ver za one ve­če­ri kad na­glo za­hla­di." Što još po­ni­je­ti? Ko­lek­ci­ja udob­nih šor­ce­va i t-shir­ta, ne­ko­li­ko mi­ni ha­lji­na in­s­pi­ri­ra­nih šez­de­se­ti­ma i ki­mo­no s re­si­ca­ma de­fi­ni­tiv­no su oba­vez­ni dio sva­ke fes­ti­val­ske gar­de­ro­be. Od ac­ce­sso­irea tu su še­ši­ri, sun­ča­ne na­oča­le, za­nim­ljiv na­kit i cvjet­ni vjen­či­ći u ko­si. Ko­je je pra­vi­lo broj je­dan kad se pa­ki­ra­te za glaz­be­ni fes­ti­val? Slo­je­vi­tost. Naj­bo­lje se odi­je­va­ti slo­je­vi­to pa mo­že­te po­ne­što do­da­ti ili od­ba­ci­ti, ovis­no o prog­no­zi. I, na­rav­no, udob­na obu­ća. Li­panj je mje­sec kad počinje se­zo­na glaz­be­nih fes­ti­va­la na otvo­re­nom (Is­le of Wig­ht, Glas­ton­bury, INmu­sic, Exit, Ul­tra...), pa je pra­vi tre­nu­tak da poč­ne­te s pla­ni­ra­njem pu­to­va­nja. I fes­ti­val­skih out­fi­ta.

It dje­voj­ka 60-ih i 70-ih, glu­mi­ca Ani­ta Pal­len­berg in­s­pi­ri­ra­la je Ka­te Moss za out­fit na Glas­ton­buryju 2005., ko­ji je pos­tao fes­ti­val­ski out­fit br. 1, i da­nas vo­ljen i ko­pi­ran. ( do­lje li­je­vo, glu­mi­ca Si­en­na Mil­ler u slič­nom iz­da­nju). Gu­me­ne čiz­me su oba­vez­na opre­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.