LAGOM: UMI­JE­ĆE URAVNOTEŽE­NOG ŽI­VO­TA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Na­pi­sa­la Ja­smi­na Ro­dić

Pre­pi­ši­te šved­ski re­cept za odr­ži­vu ži­vot­nu sre­ću

Ve­ći­na lju­di u ne­če­mu pre­tje­ru­je - u broju ci­ga­re­ta, sa­ti pro­ve­de­nih na pos­lu, oče­ki­va­nji­ma od dru­gih... U na­šem pod­neb­lju to je po­ma­lo i stvar vre­le me­di­te­ran­ske kr­vi ko­ju po­ne­kad tre­ba "ohla­di­ti". IMA­MO RE­CEPT, I TO ŠVED­SKI. Na­uči­te bi­ti lagom, tj. umje­re­ni jer će vas to uči­ni­ti sret­ni­ji­ma

U 2019. jed­na ri­ječ de­fi­ni­tiv­no ima pri­ori­tet - odr­ži­vost. Svi pri­ča­ju o odr­ži­voj ener­gi­ji, odr­ži­voj mo­di, odr­ži­voj pro­izvod­nji, odr­ži­voj po­ljo­pri­vre­di... A što je s odr­ži­vom sre­ćom? Li­nea Dun­ne, auto­ri­ca knji­ge "Lagom - šved­sko umi­je­će urav­no­te­že­na ži­vo­ta" u njoj is­tra­žu­je upra­vo taj po­jam. Mo­že li sre­ća iz for­me po­vre­me­nih blje­sko­va pri­je­ći u traj­no sta­nje svi­jes­ti? Šve­đa­ni sma­tra­ju da mo­že, i to vr­lo la­ko, pod uvje­tom da u ži­vo­tu sav­la­da­mo umi­je­će umje­re­nos­ti. Jes­ti ili se ne pre­jes­ti, pi­ti ali se ne na­pi­ti, vo­lje­ti ali ne umi­ra­ti od lju­ba­vi... Zvu­či jed­nos­tav­no, ali za mno­ge se po­ka­za­lo kao iz­nim­no kom­pli­ci­ra­no. Šved­ska je na lis­ti pr­vih de­set ze­ma­lja po mje­re­nju sre­će i unu­tar­njeg za­do­volj­stva, a Dun­ne sma­tra ka­ko iza to­ga sto­ji - lagom! Ne pos­to­ji hr­vat­ska ina­či­ca te ri­je­či, no nje­zi­no zna­če­nje mo­gli bi­smo pa­ra­fra­zi­ra­ti kao "ne­što umje­re­no", "ne­što što ni­je ni pre­ma­lo ni previše ne­go baš ka­ko tre­ba". "Lagom je sve i sva­šta - sa­vr­še­na ko­li­či­na mli­je­ka u ka­vi, uži­va­nje u ham­bur­ge­ru

bez pr­že­nih krum­pi­ri­ća, stav­lja­nje jar­ko cr­ve­nog ru­ža, ali bez na­pad­nog smo­key eyes lo­oka, od­la­zak u shopping ali bez ula­ska u mi­nus. Lagom je jed­nos­tav­no ure­đen stan, lagom su em­pa­tič­ni ljud­ski od­no­si, oda­bir ne­na­pad­nog out­fi­ta, kup­nja prak­tič­nog i šted­lji­vog mo­de­la auto­mo­bi­la... Lagom stav do­ni­jet će vam zre­lost, bo­lje fi­nan­ci­je, kva­li­tet­ni­je od­no­se s lju­di­ma u pri­vat­nom i pos­lov­no seg­men­tu i sa­mim ti­me mir­ni­ji i za­do­volj­ni­ji um. Do­ni­jet će vam i lagom sre­ću - ta vr­sta sre­će ni­je eufo­rič­na, na­met­lji­va i ushi­će­na već pri­lič­no sra­me­ž­lji­va i od­mje­re­na, ali traj­na i kva­li­tet­na. Zvu­či do­bro, zar ne? Po­go­to­vo za sve one ljude ko­ji čes­to ima­ju osje­ćaj da se sva­ki dan vo­ze na ne­kom str­mom emo­ci­onal­nom rol­ler co­as­te­ru, s pu­no ushi­ta i još vi­še pa­do­va. Ka­ko uni­je­ti tu rav­no­te­žu i umjerenost u svoj ži­vot? Kroz

niz ma­le­nih ko­ra­ka ko­je će­te sva­kod­nev­no po­če­ti pri­mje­nji­va­ti. Živimo u vre­me­nu u ko­ji­ma je ve­ći­na lju­di iz­lo­že­na stre­su: pris­ta­je­mo na sva­šta da bi­smo bi­li pri­hva­će­ni, ra­di­mo previše da bi­smo se do­ka­za­li, ku­pu­je­mo previše da bi­smo se utje­ši­li... Lagom zna­či re­ći "stop" sve­mu to­me. Lagom zna­či pos­ta­ti ra­ci­onal­ni­ji, umje­re­ni­ji i svjes­ni­ji stvar­nos­ti. Struč­nja­ci ka­žu ka­ko je za na­šu psi­ho­lo­šku do­bro­bit iz­nim­no važ­no pri­hva­ti­ti kom­plek­s­nost ži­vo­ta, a ne bje­ža­ti od nje. Zna­ti kad je vri­je­me za igru, a kad za oz­bilj­nost. Ali da­le­ko od to­ga da zna­či pres­ta­ti se za­bav­lja­ti. Na­pros­to tre­ba­te na­uči­ti kad je vri­je­me za što. "Ako se ne­pres­ta­no za­bav­lja­te, ne­će­te to­ga bi­ti uop­će svjes­ni, pa je sto­ga okej do­sa­đi­va­ti se s vre­me­na na vri­je­me", iz­re­ka je iz sta­re šved­ske sli­kov­ni­ce ko­ju vri­je­di upam­ti­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.