BEAUTY

No­va is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da mno­gi od nas iz­bje­ga­va­ju i ne vo­le kre­me za sun­ča­nje za­to što su ljep­lji­ve. Ba­rem je ta­ko bi­lo pri­je.

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Tekst Ivo Pa­rać Fo­to­gra­fi­je Diva ar­hi­va

Vri­je­me je za pla­žu. I za naj­bo­lja sred­stva za za­šti­tu od sun­ca

Osim li­je­nos­ti, ne­ma­ra ili ne­in­for­mi­ra­nos­ti, pos­to­ji je­dan vr­lo kon­kre­tan raz­log zbog ko­jeg iz­bje­ga­va­mo kre­me za sun­ča­nje. Ka­va na sun­cu, pik­nik u par­ku ili obič­na šet­nja gra­dom, uži­va­nje u sun­če­vim zra­ka­ma mno­gi­ma je omi­lje­na raz­bi­bri­ga ka­da se sun­ce (na­po­kon) po­ja­vi. No čes­to za­bo­rav­lja­mo da ko­ža kao naj­ve­ći ljud­ski or­gan ko­ji sva­kod­nev­no iz­la­že­mo štet­nim utje­ca­ji­ma pam­ti. Is­to­dob­no, ko­ža li­ca naj­iz­lo­že­ni­ji je dio na­šeg ti­je­la ko­ji zah­ti­je­va i ve­ću nje­gu. Ve­ći­na to za­ne­ma­ru­je i za­bo­rav­lja da je li­ce iz­lo­že­no sun­cu čak i ka­da je oblač­no i hlad­no. Glav­ni raz­log ko­ji se pri­tom na­vo­di ne­što je po­put "uvi­jek za­bo­ra­vim". No pos­to­ji još ne­što. "Za­to što su ljep­lji­ve", ka­že nam jed­na či­ta­te­lji­ca Di­ve. "Imam osje­ćaj kao da mi je ko­ža pre­kri­ve­na ne­kim čud­nim slo­jem", ka­že dru­ga. I obje ima­ju pra­vo. Ili su ba­rem do pri­je ne­kog vre­me­na ima­le pra­vo.

PRO­BLEM S TEKSTURAMA

Ono što nje­gu li­ca či­ni još pro­ble­ma­tič­ni­jom su po­tre­be raz­li­či­tih ti­po­va ko­že i in­di­vi­du­al­ni pris­tup nje­zi sva­kog od nas. Ne­ko­me se ko­ža br­že mas­ti, dok će se dru­gi ža­li­ti na ne­ugo­dan osje­ćaj su­ho­će. Naj­bo­lju vam pri­ja­te­lji­cu od sve­ga naj­vi­še bri­ne što joj ko­ža li­ca br­zo sta­ri, dok va­ša ko­le­gi­ca ne za­po­či­nje dan bez na­no­še­nja pu­de­ra i kre­me za li­ce bez ob­zi­ra na po­s­lje­di­ce. I to je još je­dan raz­log zbog če­ga češ­će iz­bje­ga­va­mo za­štit­ne kre­me za li­ce (ili tijelo): jer ne od­go­va­ra­ju na­šem ti­pu ko­že. A da bi­smo pro­naš­li svo­ju ide­al­nu, tre­ba­mo se po­tru­di­ti.

NO­VA GE­NE­RA­CI­JA TEKSTURA

Za po­če­tak, do­bri pri­mje­ri mo­der­nih tekstura dolaze iz Cha­ne­lo­vih la­bo­ra­to­ri­ja, ko­ji nam ovog lje­ta pred­stav­lja svo­ju "ur­ba­nu kre­mu" UV Essen­ti­el s fak­to­rom spf 50+, s naj­su­vre­me­ni­jom tek­s­tu­rom gel-kre­me ko­ja stva­ra osje­ćaj ugo­de na ko­ži (za +28%). Za­šti­će­na od svih iz­vanj­skih fak­to­ra stre­sa, ko­ža je tre­nu­tač­no os­vje­že­na, svi­je­tla i do­bro hi­dri­ra­na (za +22%), idealno je pri­prem­lje­na za na­no­še­nje make upa. Me­đu po­volj­ni­ji­ma, Ni­vea Sun nudi Shi­ne Con­trol kre­mu sa za­štit­nim fak­to­rom 50 za one či­ja je ko­ža pri­rod­no mas­ni­ja, ko­ja se tre­nu­tač­no upi­ja u kožu te os­tav­lja du­go­tra­jan mat efekt. Za one ko­ji vo­le svje­že tek­s­tu­re i ima­ju žed­nu kožu, tu je Ni­vea Sun Mo­is­tu­re Mo­usse pje­nas­te tek­s­tu­re ko­ja se tre­nu­tač­no upi­ja i ne os­tav­lja ni­kak­ve tra­go­ve na ko­ži, a hi­dra­ti­zi­ra­ju­ći osje­ćaj sa za­štit­nim fak­to­rom 50 či­ni ovaj pro­izvod ide­al­nim za upo­tre­bu u bi­lo ko­jem tre­nut­ku. Po­seb­nost te za­štit­ne pje­ne kri­je se i u nje­go­vom an­ti­ok­si­da­tiv­nom i pro­tu­upal­nom učin­ku za­hva­lju­ju­ći vi­ta­mi­nu E i li­coc­hal­co­nu (an­ti-age). No, na­pred­ne tek­s­tu­re ne fo­ku­si­ra­ju se sa­mo na li­ce ne­go i na tijelo. Po­se­bi­ce na tijelo spor­ta­ši­ca.

SPORT SA ZAŠTITOM

Shi­se­ido, Lan­cas­ter Ni­vea i mno

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.