SUPERFOOD ZA KOŽU

Avokado, le­ća, go­ji bo­bi­ce, ši­pak ili ba­na­na SUPERHRANA ZA ZDRAV­LJE ko­ju vo­li­mo jes­ti. Ka­da se u obli­ku ek­s­trak­ta na­la­ze u koz­me­ti­ci, one uljep­ša­va­ju, re­vi­ta­li­zi­ra­ju, ma­ti­ra­ju i či­ne kožu blis­ta­vi­jom i zdra­vi­jom.

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Ek­s­trak­ti go­ji bo­bi­ca, šip­ka i ba­na­ne u služ­bi va­šeg li­ca

Što je to zdra­va ko­ža? Oni ko­ji je ima­ju, sla­žu se u pet kri­te­ri­ja po ko­ji­ma se čes­to ocje­nju­je zdrav­lje ko­že: 1. ona je sjaj­na i blis­ta­va, 2. zdra­vi­ji ten, 3. idealno je nav­la­že­na, 4. iz­gle­da pu­naš­no i je­dro, te 5. nje­zi­na tekstura je glat­ka. Pre­ma na­ve­de­nim kri­te­ri­ji­ma "kon­trol­ne lis­te" ocje­nju­je­mo zdrav­lje svo­je ili tu­đe ko­že te pro­cje­nju­je­mo od­go­va­ra­ju li zdra­voj ko­ži či­je su sta­ni­ce ta­ko­đer u do­brom sta­nju - sta­ni­ce ko­je ima­ju raz­li­či­te urav­no­te­že­ne hra­nji­ve tva­ri i ko­je raz­vr­sta­va­ju ot­pad, ne­čis­to­će i slo­bod­ne ra­di­ka­le da bi ih uk­lo­ni­le ili pre­tvo­ri­le u ener­gi­ju ko­ju mo­že ko­ris­ti­ti za svo­je do­bro. No ni­je sve ta­ko jed­nos­tav­no. Da­nas, ka­da pro­vo­di­mo sa­te is­pred ekra­na ra­ču­na­la, te­le­vi­zo­ra, pa­met­nih te­le­fo­na, lap­to­pa ili ta­ble­ta (a to su sa­da već pos­ta­le i stva­ri ko­jih se ne že­li­mo odre­ći), ok­si­da­tiv­ni stres ko­je ekra­ni pro­izvo­de oz­bilj­no utje­ču na asi­mi­la­ci­ju sta­nič­nih mem­bra­na hra­nji­vih tva­ri kao i na pro­bav­nu ak­tiv­nost li­zo­so­ma, te sus­tav za "re­cik­li­ra­nje" i uk­la­nja­nje sta­ni­ca. Na taj na­čin u ko­ži se stva­ra­ju tzv. lo­še na­hra­nje­ne sta­ni­ce ko­je ni­su do­bro pro­čiš­će­ne. I što sa­da? Tu nas­tu­pa­ju, i mo­gu uve­li­ke po­mo­ći, ak­tiv­ni sas­toj­ci, superhrana za kožu, ko­ji mo­gu re­gu­li­ra­ti sta­nje ko­že, te kon­tro­li­ra­ti ono što ko­ža do­bi­va i ono što tre­ba iz­ba­ci­ti, tzv. in i out. Pri­mje­ri­ce, ko­ko­so­va voda bo­ga­ta mi­ne­ra­li­ma kao što su mag­ne­zij i ka­lij, dok re­ci­mo al­p­ska ru­ža šti­ti kožu od ok­si­da­tiv­nog stre­sa i po­ti­če kožu na sa­mo­pro­čiš­ća­va­nje.

1. AVOKADO Po­ti­če pro­ces ob­no­ve ko­že i du­bin­ski vla­ži kožu. Ori­gins Drink Up In­ten­si­ve Over­nig­ht Hy­dra­ting ma­ska ko­ja se os­tav­lja na li­cu pre­ko noći, s ek­s­trak­tom avo­ka­da. 174 kn 2. LE­ĆA Ma­ti­ra kožu i re­gu­li­ra mas­no­će. Nuxe Aqu­abel­la Hi­dra­tant­na emul­zi­ja za ma­ti­ra­nje, za­gla­đi­va­nje i pri­kri­va­nje ne­pra­vil­nos­ti ko­že s ek­s­trak­tom ze­le­ne le­će. 292 kn 3. GO­JI BO­BI­CE Dje­lu­ju an­ti­ok­si­da­tiv­no pro­tiv sta­re­nja ko­že. MyCla­rins Re-Bo­ost Com­for­ting Hy­dra­ting Cre­am kre­ma za su­hu kožu s ek­s­trak­tom ace­ro­le i go­ji bo­bi­ca. 199 kn 4. ŠI­PAK Dje­lu­je kao an­ti­ok­si­dans, uč­vr­š­ću­je kožu, re­gu­li­ra mas­no­će i elas­tič­nost. TonyMoly Elas­ti­city Po­me­gra­na­te She­et Mask ko­rej­ska ma­ska za li­ce u po­pu­lar­nom "she­et" obli­ku s ek­s­trak­tom an­ti­ok­si­da­tiv­nog šip­ka ko­ji uč­vr­š­ću­je kožu i po­bolj­ša­va elas­tič­nost. 49,90 kn 5. BA­NA­NA Hra­ni i re­vi­ta­li­zi­ra su­hu kožu, te za­gla­đu­je gru­bu i zre­lu kožu Avon ca­re Re­vi­ta­li­sing With Ba­na­na ma­ska za li­ce bo­ga­ta ek­s­trak­tom ba­na­ne, ko­ji je bo­gat an­ti­ok­si­dan­si­ma i fi­to­ke­mi­ka­li­ja­ma, pro­te­ini­ma, vi­ta­mi­ni­ma C i E ko­ji hi­dra­ti­zi­ra­ju, re­vi­ta­li­zi­ra­ju, i za­gla­đu­ju kožu. 15,90 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.