IN­TE­RI­JE­RI

Kom­plet mi­ni ogle­da­la, mak­si pos­te­ri ili vu­ne­na ta­pi­se­ri­ja, mno­go je na­či­na da va­ši zi­do­vi DO­BI­JU KA­RAK­TER. Oda­be­ri­te svo­je fa­vo­ri­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Zid­ne de­ko­ra­ci­je: ta­pi­se­ri­je, ogle­da­la i pos­te­ri

Pos­te­ri i uok­vi­re­ne fo­to­gra­fi­je raz­li­či­tih for­ma­ta va­šem će zi­du da­ti uz­bud­lji­vu di­na­mi­ku. No tre­ba pri­pa­zi­ti na bo­je. Klo­ni­te se su­viš­nog ša­re­ni­la i ra­di­je oda­be­ri­te de­se­tak cr­no-bi­je­lih fo­to­gra­fi­ja ko­je će za­jed­no či­ni­ti dojm­lji­vu kom­po­zi­ci­ju. Ka­ko bi još vi­še doš­li do iz­ra­ža­ja, zid obo­ji­te u njež­nu, pas­tel­no ru­ži­čas­tu ili svi­je­tlo­si­vu ni­jan­su.

OGLEDALO, OGLEDALCE MOJE, RE­CI MI NA SVI­JE­TU VLAS­NIK NAJLJEPŠEG DO­MA TKO JE?

Okru­gla ogle­da­la raz­li­či­tih ve­li­či­na, u ra­skoš­nim ok­vi­ri­ma od poz­la­te, sre­bra ili is­pre­ple­te­nog pru­ća do­mu će da­ti no­tu luk­su­za i eg­zo­ti­ke. Set zid­nih ogle­da­la pros­to­ri­ju će uči­ni­ti svi­je­tlom i vi­zu­al­no ve­ćom, ali pri nji­ho­vu oda­bi­ru ipak pri­pa­zi­te da se stil­ski po­du­da­ra­ju s os­tat­kom na­mje­šta­ja u so­bi u ko­ju ih pla­ni­ra­te pos­ta­vi­ti ka­ko ne bi nas­tao ne­red.

TA­PI­SE­RI­JE I RUČ­NI RAD

No­vi trend, ko­ji je za­pra­vo re­tro re­vi­val, de­fi­ni­tiv­no su ruč­no ra­đe­ne ta­pi­se­ri­je i ogle­da­la odje­ve­na u ple­te­ne de­ko­ra­ci­je, sta­rin­ski de­ko­ra­tiv­ni mo­men­ti ko­je pam­ti­mo iz 1980-ih, kad su vi­si­li u do­mo­vi­ma na­ših ba­ka i dje­do­va. Hip­s­te­ri su ih iz­vuk­li s ta­va­na i iz po­dru­ma te im vra­ti­li po­pu­lar­nost. No­vi mo­de­li su, do­du­še, pro­čiš­će­ni­ji te u ne­utral­nim to­no­vi­ma ko­ji se stil­ski sla­žu sa svim ti­po­vi­ma ure­đe­nja in­te­ri­je­ra.

JYSK # 65 kn JYSK # 40 kn JYSK # 75 kn

IKEA kom­plet od 2 pos­te­ra # 20 kn

EMMEZETA set ogle­da­la # 639 kn # 75 kn # 359 kn # 119 kn JYSK ZA­RA HO­ME EMMEZETA

ZA­RA HO­ME # 2000 kn ZA­RA HO­ME # 659 kn H.MUIR DESIGNS # 217 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.