KUHINJA

Treš­nje, pa­pa­ja, lu­be­ni­ca... Ko­je je va­še omi­lje­no se­zon­sko vo­će? Zas­la­di­te si ži­vot slas­nim RECEPTIMA ZA DOMAĆU PITU I SLADOLEDE ko­ji ima­ju mi­ris i okus lje­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Ljet­ne de­li­ci­je ko­je os­vje­ža­va­ju

Zri­ju skup­lja­ju­ći sun­če­vu to­pli­nu, a sva­ki za­griz u njih pra­vi je praz­nik za na­še nep­ce. Ima li što ukus­ni­je od hlad­ne lubenice ili soč­nih trešanja na vruć ljet­ni dan? Osim što su ukus­ne, ove su vr­ste vo­ća iz­nim­no zdrave. Pri­mje­ri­ce, 100 g svje­žih trešanja sa­dr­ži sa­mo 32 kcal pa ih mo­gu jes­ti oso­be ko­je bo­lu­ju od še­ćer­ne bo­les­ti, po­ma­žu kod gih­ta, obo­lje­nja bu­bre­ga, sr­ča­nih bo­les­ti i re­uma­tiz­ma. Bo­ga­te su vi­ta­mi­ni­ma A i C, kao i oni­ma iz B sku­pi­ne, ka­li­jem te po­volj­no dje­lu­ju na iz­lu­či­va­nje vo­de iz or­ga­niz­ma. Bo­ga­te su i an­ti­ok­si­dan­si­ma ko­ji uni­šta­va­ju štet­ne ra­di­ka­le, iz­vr­s­ne su i vr­lo dje­lo­tvor­ne za čiš­će­nje or­ga­niz­ma od štet­nih tva­ri, a ne­ke su stu­di­je na­ve­le znans­tve­ni­ke na za­klju­čak ka­ko treš­nje spre­ča­va­ju ra­zvoj ra­ka (po­seb­no de­be­log cri­je­va) zbog ma­lih ko­li­či­na amig­da­li­na, ko­ji se još na­zi­va i vi­ta­mi­nom B17. Lu­be­ni­ca, pak, sa­dr­ži vi­ta­mi­ne B6, B1 i vi­ta­min C te je bo­ga­ta man­ga­nom, a kao i treš­nja, ni­sko­ka­lo­rič­no je vo­će - ima sa­mo 30 kcal na 100 gra­ma. U lu­be­ni­ci ima fla­vo­no­ida, spo­je­va ko­ji dje­lu­ju do­bro u za­šti­ti sta­ni­ca te ta­ko mo­gu utje­ca­ti na pre­ven­ci­ju ra­ka, a tu je i ona mo­žda po­vr­š­na ali važ­na pred­nost iz­nim­no os­vje­ža­va!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.