LA­NA & LO­VE U VE­NE­CI­JI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Po­pu­lar­ni brend na­ki­ta La­na & Lo­ve lan­si­rao je no­vu ko­lek­ci­ju ko­ju pra­ti i kam­pa­nja snim­lje­na na ro­man­tič­nim lo­ka­ci­ja­ma Ve­ne­ci­je, či­je su zvi­jez­de omi­lje­ne hr­vat­ske tren­d­se­te­ri­ce Li­di­ja Le­šić i Rita Rumora. Ve­ne­ci­ja je bi­la ide­alan iz­bor za sni­ma­nje no­ve kam­pa­nje jer pred­stav­lja ono što je i glav­ni fo­kus no­ve ko­lek­ci­je - kla­sič­ni, bo­ja­ma ra­zi­gra­ni i ro­man­tič­ni ko­ma­di ko­ji će vas na pr­vu os­ta­vi­ti bez da­ha, baš kao i sam grad. U njoj su bi­se­ri i po­lu­dra­go ka­me­nje, a no­vost su de­ta­lji ukra­še­ni teh­ni­kom emaj­li­ra­nja.

INOVATIVNA HYDRABOOST­ER TEH­NO­LO­GI­JA GLAV­NA JE ZVI­JEZ­DA NO­VE LI­NI­JE VICHYJEVIH MINÉRALBLE­ND HIDRATANTN­IH PU­DE­RA, KO­JA JAM­ČI DUBINSKU HI­DRA­TA­CI­JU UZ LA­GA­NO PRI­KRI­VA­NJE, BLIS­TAV I SVJEŽ IZ­GLED, ALI I IZ­GLED ZDRAVE I NJEGOVANE KO­ŽE LI­CA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.