MAKE UP EISENBERG PARIS

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

No­va li­ni­ja poz­na­tog bren­da "Les Essen­ti­els Le Maqu­il­la­ge" uklju­ču­je šest pro­izvo­da Les Essen­ti­els (od ko­rek­to­ra do ma­ska­re) s ukup­no 19 va­ri­jan­ti za pri­rod­no li­je­pu kožu, os­vje­že­ni lo­ok i njež­ne me­ka­ne us­ne. Os­no­va sva­kog Ei­sen­ber­go­va pro­izvo­da za nje­gu ko­že je ek­s­klu­ziv­na Trio-Mo­le­cu­lar® for­mu­la. S na­gla­skom na pri­rod­nu lje­po­tu, tri mo­le­ku­le u si­ner­gi­ji ob­nav­lja­ju kožu i ops­krb­lju­ju je ener­gi­jom i ki­si­kom, što sa­vr­še­no upot­pu­nju­je pri­ču o make upu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.