KIEHL'S KRE­MA S EK­S­TRAK­TOM NEVENA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Ca­len­du­la Se­rum-In­fu­sed Wa­ter Cre­am vo­de­na je kre­ma s vi­so­kom kon­cen­tra­ci­jom ek­s­trak­ta ne­ve­no­va cvi­je­ta ko­ji je poz­nat po svom umi­ru­ju­ćem učin­ku. Na­kon na­no­še­nja, for­mu­la ove kre­me na os­no­vi vo­de ot­pu­šta umi­ru­ju­ću do­zu du­go­traj­ne hi­dra­ta­ci­je, pru­ža me­ko­ću, blis­tav i os­vje­ža­va­juć fi­niš te uk­la­nja osje­ćaj za­te­za­nja ko­že. Do­pri­no­si os­na­ži­va­nju za­štit­ne ba­ri­je­re, ubla­ža­va­ju­ći ra­ne zna­ko­ve sta­re­nja ko­ji se jav­lja­ju ka­da ba­ri­je­ru ugro­ža­va­ju oko­liš­ni čim­be­ni­ci.

Zna­mo či­me će­te ma­za­ti li­ce ovog lje­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.