Cara De­le­vin­g­ne za Bal­ma­in

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Već mje­se­ci­ma Oli­vi­er Ro­us­te­ing, kre­ativ­ni di­rek­tor mod­ne ku­će Bal­ma­in, na Ins­ta­gra­mu naj­av­lju­je ta­jans­tve­ni pro­jekt s Ca­rom De­le­vin­g­ne. Ta­ko su slav­na ma­ne­ken­ka i kul­t­ni mod­ni brend udru­ži­li snage i lan­si­ra­li cap­su­le ko­lek­ci­ju tor­bi­ca pod ime­nom BBag, Ro­meo i Twist, ko­ju pra­ti i kam­pa­nja s in­te­rak­tiv­nim mod­nim fil­mom u ko­jem Cara glu­mi glav­nu ulo­gu. "Cara je utje­lov­lje­nje bun­ta, ono­ga što Bal­ma­in svo­jom es­te­ti­kom i imi­džem že­li ko­mu­ni­ci­ra­ti. Ovo je nje­zi­na pr­va suradnja s mod­nom ku­ćom i dru­ga kam­pa­nja ove go­di­ne, a ja sam si­gu­ran da nas če­ka još mno­go za­jed­nič­kih su­rad­nji”, iz­ja­vio je Ro­us­te­ing.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.