No­va ko­lek­ci­ja Char­lie Design

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Ma­la, moć­na eki­pa, ete­ri­čan mo­del i je­dan sta­lak s fan­tas­tič­nim kre­aci­ja­ma na pla­ži ko­ju od mi­lja zo­vu Nor­man­di­ja, svi oni sto­je iza ljet­ne kam­pa­nje bren­da Char­lie Design, ko­ju je dizajneric­a Lo­re­da­na Ba­ho­rić na­zva­la "One Day". Oda­brav­ši pus­tu uva­lu kao ku­li­su za sni­ma­nje, Lo­re­da­na i fo­to­graf­ki­nja Ma­re Mi­lin još

su jed­nom kre­ira­le ne­ke od naj­ljep­ših vi­zu­ala na hr­vat­skoj mod­noj sce­ni. Kon­cept je u pre­poz­nat­lji­vom sti­lu Char­lie De­sig­na; po­di­je­ljen na cr­nu i bi­je­lu pri­ču. Flu­id­ni obli­ci iz­mje­nju­ju se kru­tim for­ma­ma, a spoj

raz­li­či­tih tekstura stva­ra di­na­mič­nu igru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.