NO­VA KO­LEK­CI­JA KA­RAT NA­KI­TA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Brend na­ki­ta Ka­rat sa 70-go­diš­njom tra­di­ci­jom pred­sta­vio je ko­lek­ci­ju "Gol­den ho­ur", ko­ja do­no­si 18-ka­rat­nu poz­la­tu već poz­na­tih sre­br­nih ko­lek­ci­ja "Li­ke a star", "Ge­ome­try" i "Ed­gy Pe­ar­ls". Osim pros­lav­lje­nih pr­sten­či­ća i sta­te­ment na­uš­ni­ca, ko­lek­ci­ja "Gol­den ho­ur" do­no­si i no­ve mo­de­le

- 2u1 na­uš­ni­ce ko­je mo­že­te sas­ta­vi­ti u vi­se­će ili no­si­ti kao studs na uhu. Zvi­jez­da no­ve kam­pa­nje je ra­dij­ska vo­di­te­lji­ca Iva­na Mi­še­rić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.