KOM­PLE­TI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Trend -

Na­kon ne­ko­li­ko se­zo­na vla­da­vi­ne odi­je­la (po­seb­no tzv. pi­dža­ma odi­je­la), pro­ljet­no-ljet­ne ko­lek­ci­je do­no­se nam ma­lo dru­ga­či­ju vr­stu

kom­ple­ta. Naj­po­pu­lar­ni­ja kom­bi­na­ci­ja se­zo­ne de­fi­ni­tiv­no je suk­nja do is­pod ko­lje­na u kom­bi­na­ci­ji s krat­kim to­pom, na­prav­lje­nim od is­tog ma­te­ri­ja­la i de­ze­na. Dru­gu op­ci­ju it kom­ple­ta či­ne šorc i krat­ka jak­na u is­tom prin­tu. Ovi mod­no ko­or­di­ni­ra­ni se­to­vi iz­nim­no su atrak­tiv­ni i upe­čat­lji­vi pa ne­će­te

pro­ći ne­za­mi­je­će­no, gdje god da se po­ja­vi­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.