PRINT S "ALOHA" KO­ŠU­LJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda -

Ko­šu­lja ukra­še­na flo­ral­nim mo­ti­vi­ma na Ha­va­ji­ma je pos­ta­la po­pu­lar­na 1930-ih, kad su je no­si­li lo­kal­ni sur­fe­ri, a na­kon Dru­go­ga svjet­skog ra­ta ha­vaj­ska ko­šu­lja, tzv. aloha shirt za­vr­ši­la je u ko­fe­ri­ma sve broj­ni­jih tu­ris­ta i pos­ta­la svjet­ski hit. Ove se­zo­ne nje­zi­ni ra­zi­gra­ni trop­ski prin­to­vi za­vr­ši­li su po­svu­da - na ha­lji­na­ma, ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma, kom­bi­ne­zo­ni­ma i san­da­la­ma, no­se­ći u se­bi po­ru­ku he­do­niz­ma i opu­šte­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.