Odav­de do la­go­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda -

✓ RASKRČITE SVOJ DOM. Pok­lo­ni­te sve stva­ri ko­je ne ko­ris­ti­te a ko­je vam za­uzi­ma­ju pros­tor. Os­lo­bo­di­te po­vr­ši­ne jer one daju osje­ćaj pros­tor­nos­ti, ali i otva­ra­ju men­tal­ne vi­di­ke.

✓ PROČEŠLJAJ­TE SVO­JE ORMARE. Ako ne­ki ko­mad odje­će nis­te no­si­li šest mje­se­ci, odje­ni­te ga su­tra ili ga pros­li­je­di­te.

✓ PRESTANITE EMO­TIV­NE KRIZE RJE­ŠA­VA­TI SHOPPINGOM. Ni va­ma ni va­šem ban­kov­nom ra­ču­nu ne­će bi­ti lak­še. Kad ku­pu­je­te, ku­puj­te ono što vam je do­is­ta po­treb­no - pre­ma na­če­lu funk­ci­onal­nos­ti. Na­uči­te se umje­re­noj i svjes­noj po­troš­nji.

✓ POČNITE ODLAZITI S POS­LA NA VRI­JE­ME. Što god se zbi­lo su­tra, po­đi­te s pos­la od­mah po is­te­ku rad­nog vre­me­na - i uvi­jek se to­ga pri­dr­ža­vaj­te.

✓ PORADITE NA MEĐULJUDSK­IM OD­NO­SI­MA. Iz­gra­di­te po­vje­re­nje s lju­di­ma iz svo­je oko­li­ne, a ne­su­gla­si­ce rje­ša­vaj­te kons­truk­tiv­nim raz­go­vo­ri­ma a ne bur­nim sva­đa­ma. Na­uči­te bi­ti to­le­rant­ni­ji i em­pa­tič­ni­ji.

✓ VJEŽBAJTE UMJERENOST. Umjesto po­la čo­ko­la­de, po­je­di­te tri koc­ki­ce. Umjesto na če­t­vr­toj, za­us­ta­vi­te se na dru­goj ča­ši vi­na. Vr­lo br­zo is­pu­nit će vas po­nos što ste us­pje­li os­ta­ti čvr­sti i ne­po­ko­leb­lji­vi u svo­jim od­lu­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.