SKINITE STIL

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Shopping -

Mod­na blo­ge­ri­ca ELEONORA CARISI ti­pič­na je Ta­li­jan­ka ko­ja uži­va u do­tje­ri­va­nju, ima ko­lek­ci­ju di­zaj­ner­skih sun­ča­nih na­oča­la i još ve­ću ko­lek­ci­ju vr­hun­skih ci­pe­la. Ca­ri­si­ni po­ro­ci su ci­ga­re­te i čo­ko­la­da, a mo­da naj­ve­ća strast. Li­je­pa bri­ne­ta nje­gu­je iz­nim­no žens­tven stil ko­jim ca­ru­ju ha­lji­ne i suk­nje, svih du­ži­na i mo­de­la Lju­bi­te­lji­ca bo­ho lo­oka

"Mo­ja ba­ka je mo­ja stilska iko­na. Od nje sam nas­li­je­di­la lju­bav pre­ma mo­di, po­go­to­vo pre­ma žens­tve­nim ha­lji­na­ma. A ne­ma žens­tve­ni­je od mak­si ha­lji­ne pas­tel­ne ni­jan­se", ka­že Eleonora.

It ko­mad: ra­skoš­na suk­nja

Ta­kav će ko­mad dje­lo­va­ti ele­gant­no, čak i kad ga odje­ne­te u kom­bi­na­ci­ji s obič­nim bi­je­lim t-shir­tom, kao što to či­ni slav­na Ta­li­jan­ka.

Hit se­zo­ne de­fi­ni­tiv­no su po­lu­pro­zir­ne mak­si ha­lji­ne od bi­je­le čip­ke ko­je se no­se uz sta­rin­ski ne­gli­že i re­tro sun­ča­ne na­oča­le s bi­je­lim ok­vi­ri­ma.

"MOJ NAJ­VE­ĆI MOD­NI UZOR? MO­JA BA­KA. MOJ STIL? SVA­KI DAN TO­TAL­NO DRU­GA­ČI­JI"

MAX & CO BORGO DE NOOR

ZA­RA # 200 kn # 2600 kn ZA­RA # 1000 kn # 3500 kn H&M # 21 kn

GANNI ZA­RA PULL & BEAR C&A

# 1400 kn # 300 kn # 170 kn H&M # 600 kn # 210 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.