CO­OL LA­NE­NIH KO­MA­DA

Ha­lji­na kom­bi­ne­zon odi­je­lo hla­če

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Look Dana -

Proz­ra­čan, udo­ban, jed­nos­ta­van i šar­man­tan, čak i s onih ne­ko­li­ko ne­za­obi­laz­nih iz­gu­žva­nih li­ni­ja, lan je od­li­čan iz­bor za pro­ljet­no-ljet­nu se­zo­nu. Naj­češ­će u ne­utral­noj bež ili bi­je­loj bo­ji, za­hva­lju­ju­ći svo­joj jed­nos­tav­nos­ti i ne­na­met­lji­vos­ti la­ko se mo­že uk­lo­pi­ti u bi­lo ko­ju odjev­nu kom­bi­na­ci­ju, a evo ko­jih bis­te pet la­ne­nih ko­ma­da sva­ka­ko tre­ba­li ima­ti u or­ma­ru.

ZA­RA HO­ME # 600 kn STRE­ET STYLE DEEZEE, CCC # 159 kn H&M # 45 kn

OYSHO # 360 kn MAX & CO # 1400 kn MAX & CO # 1050 kn H&M # 100 kn OYSHO # 120 kn DEEZEE, CCC # 139 kn OYSHO # 260 kn H&M # 160 kn OYSHO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.